صنعت صنایع شیمیایی

آزمایش دستگاه کروماتوگرافی گازی G.C

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایش دستگاه کروماتوگرافی گازی G.C حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313330400020041 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بهینه سازی توابع مهندسی با نرم افزار Matlab

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بهینه سازی توابع مهندسی با نرم افزار Matlab حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313330400030091 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارشناس شیمی آزمایشگاه آب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس شیمی آزمایشگاه آب حرفه
 • 208 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214540400010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تهیه محلول های شیمیایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهیه محلول های شیمیایی حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214540400010051 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای