صنعت پلیمر

اپراتور فرایند تولید پلیمرها

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اپراتور فرایند تولید پلیمرها حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 814220260120001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آزمایشگر آزمایشگاه پلیمر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگر آزمایشگاه پلیمر حرفه
 • 233 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311630260010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
غلتک کار (میل من)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • غلتک کار (میل من) حرفه
 • 104 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 814120260010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
فن ورز فرایند اختلاط آمیزه ها

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز فرایند اختلاط آمیزه ها حرفه
 • 228 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 814220260090001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای