صنعت کنترل و ابزار دقیق

اتوماسیون کار صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اتوماسیون کار صنعتی حرفه
 • 511 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310050001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برنامه نویسی 300 - PLC S7با دستورات پیشرفته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویسی 300 - PLC S7با دستورات پیشرفته حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310040031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارور PLC درجه 1 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور PLC درجه 1 * حرفه
 • 272 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 0-84/55/1/4 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کنترل و مانیتورینگ صنعتی بانرم- افزار Proficy HMI/SCADA

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کنترل و مانیتورینگ صنعتی بانرم- افزار Proficy HMI/SCADA حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310050221 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ابزار دقیق کار پروژه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ابزار دقیق کار پروژه حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اتوماسیون و برنامه نویسی با 1200- PLC S7

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اتوماسیون و برنامه نویسی با 1200- PLC S7 حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310040061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اتوماسیون و کنترل سیستم هاي الکتریکی با نرم افزار AUTOMATION STUDIO

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اتوماسیون و کنترل سیستم هاي الکتریکی با نرم افزار AUTOMATION STUDIO حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530310010021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار ساعت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار ساعت حرفه
 • 675 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731120310010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده AVR

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده AVR حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311430310050011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کار با ابزار دقیق پیشرفته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با ابزار دقیق پیشرفته حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310010011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کار با درایورهای صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با درایورهای صنعتی حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310050241 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کار با نرم افزار CITECT HMI - SCADA

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با نرم افزار CITECT HMI - SCADA حرفه
 • 61 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310050261 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کار با نرم افزار PCS7

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با نرم افزار PCS7 حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310050291 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کار با نرم افزار PSIM

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با نرم افزار PSIM حرفه
 • 47 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310050301 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کار با نرم افزار SPEEDOMETERS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با نرم افزار SPEEDOMETERS حرفه
 • 54 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310010031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
هیدورلیک کار صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • هیدورلیک کار صنعتی حرفه
 • 264 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530310020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اتوماسیون کار صنعتی Delta

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اتوماسیون کار صنعتی Delta حرفه
 • 336 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310110001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR حرفه
 • 272 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311430310050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی تابلوهاي روان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی تابلوهاي روان حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311430310050022 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارور PLC

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور PLC حرفه
 • 312 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارور PLC درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور PLC درجه 1 حرفه
 • 272 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اتوماسیون کار صنعتی FATEK

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اتوماسیون کار صنعتی FATEK حرفه
 • 336 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برنامه نویسی 300 - PLC S7 با دستورات پایه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویسی 300 - PLC S7 با دستورات پایه حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310040021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
فن ورز تعمیر سیستم کنترل گسترده DCS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز تعمیر سیستم کنترل گسترده DCS حرفه
 • 148 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کار با نرم افزار LABVIEW

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با نرم افزار LABVIEW حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310050271 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار ابزار دقیق *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار ابزار دقیق * حرفه
 • 1540 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-42/32/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برنامه نویسی PLC Delta با دستورات پایه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه نویسی PLC Delta با دستورات پایه حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310110011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پنوماتیک کار صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پنوماتیک کار صنعتی حرفه
 • 410 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530310010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارور PLC درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور PLC درجه 2 * حرفه
 • 272 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 0-84/55/2/4 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کنترل -و نظارت بر طرح و تجهیزات با نرم- افزار Citect HMI/SCADA

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کنترل -و نظارت بر طرح و تجهیزات با نرم- افزار Citect HMI/SCADA حرفه
 • 73 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310050251 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مانیتورینگ با WINCC

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مانیتورینگ با WINCC حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313930310050201 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده ARM

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده ARM حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311430310040001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای