فرهنگ وهنر صنعت چاپ

حروفچین رایانه ای (کامپیوتری)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حروفچین رایانه ای (کامپیوتری) حرفه
 • 333 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 21/05/1/2 - 9 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
صحاف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • صحاف حرفه
 • 503 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732320170010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
لیتوگراف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لیتوگراف حرفه
 • 480 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120170030001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ماشین نویس فارسی و لاتین ( برقی و دستی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماشین نویس فارسی و لاتین ( برقی و دستی ) حرفه
 • 112 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732120170010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ناظر امور فرایند چاپ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ناظر امور فرایند چاپ حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732220170100001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارور دستگاه چاپ عریض

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور دستگاه چاپ عریض حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732320170040001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ماشین چی افست رتاسیون ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماشین چی افست رتاسیون ( کار و دانش ) حرفه
 • 320 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-22/38/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ماشین چی افست ورقی ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماشین چی افست ورقی ( کار و دانش ) حرفه
 • 388 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-22/47/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای