کشاورزی امور شیلات و آبزی پروری

پرورش دهنده زالوی طب سنتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده زالوی طب سنتی حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 613020650220001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پرورش دهنده ماهیان آکواریومی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده ماهیان آکواریومی حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 622120650260001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پرورش دهنده ماهیان خاویاری (تاسماهیان)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده ماهیان خاویاری (تاسماهیان) حرفه
 • 550 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 644120650420002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پرورش دهنده ماهیان سرد آبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده ماهیان سرد آبی حرفه
 • 108 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 622120650280001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پرورش دهنده ماهیان گرم آبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده ماهیان گرم آبی حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 622120650290001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای