خدمات آموزشی

آزمونگر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمونگر حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 232040490020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آفرینشگر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آفرینشگر حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 265940490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
استفاده بهینه از زمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • استفاده بهینه از زمان حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 2351049011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برنامه ریزامورهنري خانواده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه ریزامورهنري خانواده حرفه
 • 581 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 99/95/1/3-7 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برنامه ریزي استراتژیک توسعه توانمندي هاي شخصی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه ریزي استراتژیک توسعه توانمندي هاي شخصی حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 121340490000011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بکارگیري اصول فن بیان مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیري اصول فن بیان مقدماتی حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5113049001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پداگوژي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پداگوژي حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 235140490010012 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پژوهشگر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پژوهشگر حرفه
 • 268 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 264140490030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تدوین کننده استاندارد آموزشی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تدوین کننده استاندارد آموزشی حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 235140490020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروري کودك و نوجوان( سطح پیشرفته )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروري کودك و نوجوان( سطح پیشرفته ) حرفه
 • 101 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 263540490020021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروري کودك و نوجوان( سطح مقدماتی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروري کودك و نوجوان( سطح مقدماتی ) حرفه
 • 71 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 263540490020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تند خوان *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تند خوان * حرفه
 • 187 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-35/92/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تهیه و تدوین پروپوزال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهیه و تدوین پروپوزال حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 264140490030021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
توسعه و تقویت مهارت هاي هوش حر کتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • توسعه و تقویت مهارت هاي هوش حر کتی حرفه
 • 82 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 263540490020031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
خلاقیت و نو آوري در محیط کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خلاقیت و نو آوري در محیط کار حرفه
 • 51 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 242340490010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
روخوانی و روان خوانی قرآن کریم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • روخوانی و روان خوانی قرآن کریم حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 341330490010061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ساماندهی محیط کار ( 5S )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساماندهی محیط کار ( 5S ) حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 242340490010071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سخنرانی حرفه اي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سخنرانی حرفه اي حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 235140490010021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارشناس آموزش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس آموزش حرفه
 • 155 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 235140490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارشناس آموزش محاسبات سریع ذهنی ( IQ MAS )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس آموزش محاسبات سریع ذهنی ( IQ MAS ) حرفه
 • 148 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 235140490030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارشناس پرورش کودکان خلاق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس پرورش کودکان خلاق حرفه
 • 105 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 263540490020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لایحه نویس قضایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لایحه نویس قضایی حرفه
 • 151 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 341130490020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت اضطراب و بیان نافذ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت اضطراب و بیان نافذ حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 235140490010041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت و برنامه ریزي امور خانواده * حرفه
 • 184 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-20/12/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم حرفه
 • 229 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 341330490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 341330490020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مربی سواد آموزي( سطح یک )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مربی سواد آموزي( سطح یک ) حرفه
 • 198 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 234140490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مربی مهد کودك

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مربی مهد کودك حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 234240490010002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مشاوره و هدایت آموزشی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشاوره و هدایت آموزشی حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 235140490010071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
همکاري در بهینه سازي دخل و خرج خانواده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • همکاري در بهینه سازي دخل و خرج خانواده حرفه
 • 17 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5322049001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آمادگی شغلی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آمادگی شغلی حرفه
 • 45 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 333330490000011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
انجام طرح هاي پژوهشی مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • انجام طرح هاي پژوهشی مقدماتی حرفه
 • 12 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3343049001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برنامه ریز امور اقتصادي -اجتماعی خانواده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه ریز امور اقتصادي -اجتماعی خانواده حرفه
 • 324 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 532220490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بکارگیري اصول حقوق شهروندي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیري اصول حقوق شهروندي حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 2351049001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تکنیک های تدوین چشم انداز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنیک های تدوین چشم انداز حرفه
 • 57 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 235140490010031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تند خوان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تند خوان حرفه
 • 187 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 441920490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حل مسئله در محیط کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حل مسئله در محیط کار حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 242340490010051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارشناس آسیب های اجتماعی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس آسیب های اجتماعی حرفه
 • 135 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 263540490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر آموزش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر آموزش حرفه
 • 296 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 134540490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 134530490020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر مهد کودك

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر مهد کودك حرفه
 • 260 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 134240490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت زمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت زمان حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 235140490010051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مشاور امور قضائی خانواده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشاور امور قضائی خانواده حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 341130490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مشاور مشاغل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشاور مشاغل حرفه
 • 383 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 242340490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی حرفه
 • 104 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 432220490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مشاور خرید و فروش اتومبیل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشاور خرید و فروش اتومبیل حرفه
 • 105 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 524920490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای