خدمات آموزشی

استفاده بهینه از زمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • استفاده بهینه از زمان حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 2351049011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آمادگی شغلی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آمادگی شغلی حرفه
 • 45 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 333330490000011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تکنیک های تدوین چشم انداز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنیک های تدوین چشم انداز حرفه
 • 57 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 235140490010031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارشناس آسیب های اجتماعی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس آسیب های اجتماعی حرفه
 • 135 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 263540490010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت زمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت زمان حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 235140490010051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای