امور مالی و بازرگانی

انباردار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • انباردار حرفه
 • 192 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 432120450010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بازاریاب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازاریاب حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332230450010002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تحلیلگري بنیادي( فاندامنتال )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیلگري بنیادي( فاندامنتال ) حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 331130450020031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابدار بهاي تمام شده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار بهاي تمام شده حرفه
 • 340 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابدار حقوق و دستمزد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار حقوق و دستمزد حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431320450010002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابدار صنعتی درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار صنعتی درجه 2 * حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-10/12/2/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابدار مالیاتی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار مالیاتی * حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-10/14/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
صندوق دار فروشگاه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • صندوق دار فروشگاه حرفه
 • 77 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 523020450010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
فروشنده *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فروشنده * حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 4-51/35/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارآفرینی SYB

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارآفرینی SYB حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 243140450010031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارافرینی با رویکرد KAB ( سطح تکمیلی)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارافرینی با رویکرد KAB ( سطح تکمیلی) حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 524920450010041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارافرینی با رویکرد KAB ( سطح کامل )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارافرینی با رویکرد KAB ( سطح کامل ) حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 524920450010051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي اشخاص

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي اشخاص حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 121240430020031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارگزار دفاتر خدمات بانکی روستایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگزار دفاتر خدمات بانکی روستایی حرفه
 • 395 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 421120450020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک انبارداري ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک انبارداري ( کار و دانش ) حرفه
 • 174 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3-91/42/2/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مامور خرید *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مامور خرید * حرفه
 • 94 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 4-22/23/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار حرفه
 • 643 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431220450030002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متصدي کاردکس و کنترل موجودي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي کاردکس و کنترل موجودي حرفه
 • 153 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 432120450040002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر بازاریابی بین المللی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر بازاریابی بین المللی حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 243140450020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه 1 حرفه
 • 79 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332230450040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت مالی براي مدیران غیر مالی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت مالی براي مدیران غیر مالی حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450010161 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول قراردادها

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول قراردادها حرفه
 • 68 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332330450060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسیول صادرات و واردات *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسیول صادرات و واردات * حرفه
 • 170 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 4-00/28/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مهندس فروش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهندس فروش حرفه
 • 195 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 243340450010012 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نماینده فروش بیمه *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نماینده فروش بیمه * حرفه
 • 68 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 4-41/28/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بیمه گر بیمه هاي بازرگانی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بیمه گر بیمه هاي بازرگانی * حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 4-41/25/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابدار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار حرفه
 • 380 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450080001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
حسابدار عمومی تکمیلی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار عمومی تکمیلی * حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-10/15/1/3/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابداري داراییهاي ثابت شهرداریها

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابداري داراییهاي ثابت شهرداریها حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450010101 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابرس ارشد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابرس ارشد حرفه
 • 102 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 241140450060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک متصدي تنظیم اسناد مالی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک متصدي تنظیم اسناد مالی حرفه
 • 340 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450100002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر کسب و کار الکترونیکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر کسب و کار الکترونیکی حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 242440450010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر مالی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر مالی حرفه
 • 185 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 121140450010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نماینده فروش بیمه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نماینده فروش بیمه حرفه
 • 68 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332130450020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تحلیلگر بازارهاي مالی بین المللی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیلگر بازارهاي مالی بین المللی حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 241340450010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تحلیلگر بورس اوراق بهادار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیل گر بورس اوراق بهادار حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 331130450020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
حسابدار عمومی پیشرفته *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار عمومی پیشرفته * حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-10/15/1/4/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابدار عمومی مقدماتی ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار عمومی مقدماتی ( کار و دانش ) حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-10/15/2/5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابدار فروش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار فروش حرفه
 • 88 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابداري دولتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابداري دولتی حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 241140450050012 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابداري واحدهاي صنفی 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابداري واحدهاي صنفی 1 حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450010071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک حسابدار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک حسابدار حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متصدي بازاریابی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي بازاریابی حرفه
 • 256 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 524420450010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متصدي صدور بیمه هاي مسیولیت *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي صدور بیمه هاي مسیولیت * حرفه
 • 86 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 4-41/23/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت ارتباط با مشتري ( CRM)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت ارتباط با مشتري ( CRM) حرفه
 • 66 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332230450090011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول سفارشات خارجی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول سفارشات خارجی حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332230450110001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مشاور مالیات بر ارزش افزوده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشاور مالیات بر ارزش افزوده حرفه
 • 85 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 335230450010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
معامله گر بورس هاي کالایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معامله گر بورس هاي کالایی حرفه
 • 46 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332430450020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بیمه گر بیمه هاي بازرگانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بیمه گر بیمه هاي بازرگانی حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431220450010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تحلیلگر تکنیکال بورس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیلگر تکنیکال بورس حرفه
 • 118 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 331130450030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابدار حقوق و دستمزد *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار حقوق و دستمزد * حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3-39/34/1/4 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راه اندازي کسب و کار نوآورانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راه اندازي کسب و کار نوآورانه حرفه
 • 59 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 524920450010071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرپرست ترخیص محصول

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرپرست ترخیص محصول حرفه
 • 88 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 333130450030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرپرست ترخیص محصول

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرپرست ترخیص محصول حرفه
 • 88 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3-91/29/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
شناسایی اصول راه اندازي کسب و کارهاي متوسط و کوچک (SME)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شناسایی اصول راه اندازي کسب و کارهاي متوسط و کوچک (SME) حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 524920450010021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 335230450010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
فروشنده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فروشنده حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 522320450010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاربر امور بانکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر امور بانکی حرفه
 • 289 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 421120450030001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربر نرم افزار مالی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر نرم افزار مالی حرفه
 • 320 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450050002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارشناس ارزیابی بیمه هاي اشخاص

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس ارزیابی بیمه هاي اشخاص حرفه
 • 104 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332130450050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو حرفه
 • 450 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332130450070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متصدي صدور بیمه هاي مسئولیت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي صدور بیمه هاي مسئولیت حرفه
 • 86 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332130450110001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر بازاریابی و فروش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر بازاریابی و فروش حرفه
 • 178 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 122140450010002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر حسابرسی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر حسابرسی حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 241140450080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول سفارشات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول سفارشات حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332330450070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بازاریابی شبکه اي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازاریابی شبکه اي حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332230450010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تحلیل گر بورس ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیل گر بورس ( کار و دانش ) حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 4-41/45/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ترخیص کار گمرکات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ترخیص کار گمرکات حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 333130450020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ترخیص کار گمرکات *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ترخیص کار گمرکات * حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 4-00/27/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تشریفات اخذ کارت بازرگانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تشریفات اخذ کارت بازرگانی حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332430450030011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ثبت شرکت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ثبت شرکت حرفه
 • 228 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 335430450000011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابدار صنعتی درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار صنعتی درجه 1 حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 241140450030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابدار عمومی پیشرفته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار عمومی پیشرفته حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابداري پیشرفته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابداري پیشرفته حرفه
 • 88 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابداري واحدهاي صنفی 2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابداري واحدهاي صنفی 2 حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450010061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابرسی عملیاتی( سطح مقدماتی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابرسی عملیاتی( سطح مقدماتی ) حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رایانه کار حسابداري مالی ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رایانه کار حسابداري مالی ( کار و دانش ) حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-10/18/1/5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
شناسایی اصول بازار سرمایه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شناسایی اصول بازار سرمایه حرفه
 • 55 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 331130450010021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
عارضه یابی واحدهاي صنفی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عارضه یابی واحدهاي صنفی حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 331130450020021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارافرینی با رویکرد KAB ( سطح مقدماتی)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارافرینی با رویکرد KAB ( سطح مقدماتی) حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 524920450010031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کمک متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کمک متصدي پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار حرفه
 • 530 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431220450040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر ارشد کسب و کار MBA

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر ارشد کسب و کار MBA حرفه
 • 500 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 242340450010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت مالی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت مالی حرفه
 • 88 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 121140450010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول صادرات و واردات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول صادرات و واردات حرفه
 • 170 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332430450030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
معامله گر بورس اوراق بهادار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معامله گر بورس اوراق بهادار حرفه
 • 54 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 331130450010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
استفاده از ماشین حساب در محاسبات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • استفاده از ماشین حساب در محاسبات حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 4311045005 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
اقتصاد سنجی کاربردی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اقتصاد سنجی کاربردی حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 263140450010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بازار یاب بیمه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازار یاب بیمه حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332130450010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بازار یاب تلفنی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازار یاب تلفنی حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 524220450010011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
حسابدار مالیاتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار مالیاتی حرفه
 • 215 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 241140450050002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متصدي فروش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي فروش حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 524220450010002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حسابدار مالی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار مالی * حرفه
 • 136 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 1-10/96/2/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای