امور مالی و بازرگانی

بازاریاب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازاریاب حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332230450010002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
حسابدار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حسابدار حرفه
 • 380 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 431120450080001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تحلیلگر بورس اوراق بهادار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیل گر بورس اوراق بهادار حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 331130450020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
کاربر امور بانکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر امور بانکی حرفه
 • 289 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 421120450030001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مسئول صادرات و واردات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول صادرات و واردات حرفه
 • 170 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332430450030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
استفاده از ماشین حساب در محاسبات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • استفاده از ماشین حساب در محاسبات حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 4311045005 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
اقتصاد سنجی کاربردی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اقتصاد سنجی کاربردی حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 263140450010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بازار یاب بیمه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازار یاب بیمه حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332130450010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بازار یاب تلفنی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازار یاب تلفنی حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 524220450010011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای