کشاورزی فناوری محیط زیست

تدوین راهبردهای مدیریت محیط زیست وتحلیل آن توسط ماتریس swot

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • تدوین راهبردهای مدیریت محیط زیست وتحلیل آن توسط ماتریس swot حرفه
  • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 213341070100031 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراح فضای سبز

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • طراح فضای سبز حرفه
  • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 214341070010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای