فرهنگ وهنر فناوری نرم و فرهنگی

بکارگیری زبان بدن در برقراری ارتباط

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیری زبان بدن در برقراری ارتباط حرفه
 • 56 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 422520730010031 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بکارگیری مهارت های زندگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیری مهارت های زندگی حرفه
 • 36 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 422520730010011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
خبرنگار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خبرنگار حرفه
 • 276 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 264240730020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مشاور امور مهاجرتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشاور امور مهاجرتی حرفه
 • 920 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 242340730010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مشاور تحصیل در خارج از کشور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشاور تحصیل در خارج از کشور حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 242340730010011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ویراستار مطبوعات و کتاب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ویراستار مطبوعات و کتاب حرفه
 • 143 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 264140730010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای