صنعت صنایع چوب

پیکر تراش چوبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیکر تراش چوبی حرفه
 • 420 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720190110001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
خراط درجه 2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خراط درجه 2 حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 752320190010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
در و پنجره ساز چوبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • در و پنجره ساز چوبی حرفه
 • 550 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711520190010002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ساخت احجام چوبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت احجام چوبی حرفه
 • 87 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720190010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کابینت ساز چوبی درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کابینت ساز چوبی درجه 2 * حرفه
 • 540 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-11/21/2/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
گره چین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گره چین حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720190100002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
معرق کار حجمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معرق کار حجمی حرفه
 • 376 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720190080001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
نصاب پارکت چوبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب پارکت چوبی حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711520190050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب کابینت چوبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب کابینت چوبی حرفه
 • 400 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 752220190220002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بکارگیري ابزار هاي دستی و دستی برقی درودگري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیري ابزار هاي دستی و دستی برقی درودگري حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 752220190020151 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تنبورساز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تنبورساز حرفه
 • 179 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731220190100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
خراط درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خراط درجه 1 حرفه
 • 350 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 752320190020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ساخت رحل قرآن کریم با چوب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت رحل قرآن کریم با چوب حرفه
 • 25 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7522019003 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارور دستگاه CNC چوب ( برش ، فرز ، سوراخکاري )*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور دستگاه CNC چوب ( برش ، فرز ، سوراخکاري )* حرفه
 • 760 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-12/09/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
منبت کار درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • منبت کار درجه 1 حرفه
 • 390 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720190020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
منبت کار دستی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • منبت کار دستی حرفه
 • 500 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720190010002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
برشکاري و اجراي طرح هاي ساده مشبک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برشکاري و اجراي طرح هاي ساده مشبک حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7317019002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
درودگر درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • درودگر درجه 2 * حرفه
 • 830 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-12/06/2/4 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دکوراتورچوبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دکوراتورچوبی حرفه
 • 550 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 711520190030002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
سازنده و نصاب کابینت با صفحات ام دي اف و کورین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده و نصاب کابینت با صفحات ام دي اف و کورین حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 752220190200001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سوخت نگاروسوخت کارچوب وصفحات چوبی ( روش پیشرفته )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سوخت نگاروسوخت کارچوب وصفحات چوبی ( روش پیشرفته ) حرفه
 • 192 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720190230001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
فرز کار چوب *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فرز کار چوب * حرفه
 • 325 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-12/60/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مشبک کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشبک کار حرفه
 • 390 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720190170001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مشبک کار ( خاص افراد با نیازهاي ویژه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشبک کار ( خاص افراد با نیازهاي ویژه ) حرفه
 • 1000 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720190240001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
معرق کار چوب( مقدماتی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معرق کار چوب( مقدماتی ) حرفه
 • 600 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720190030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
معرق کاری طرح های ساده بدون قالب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معرق کاری طرح های ساده بدون قالب حرفه
 • 22 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7317019004 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بکارگیري ماشین آلات عمومی درودگري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیري ماشین آلات عمومی درودگري حرفه
 • 205 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 752220190020181 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
درودگر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • درودگر حرفه
 • 720 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 752220190020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
درودگر درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • درودگر درجه 1 حرفه
 • 680 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 752220190010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رنگ کار چوب درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رنگ کار چوب درجه 2 * حرفه
 • 450 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 9-39/26/2/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
فرز کار چوب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فرز کار چوب حرفه
 • 325 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 752320190030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کابینت ساز چوبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کابینت ساز چوبی حرفه
 • 550 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 752220190070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معرق کار چوب ( بدون قالب ) درجه 2 حرفه
 • 112 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720190250001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
معرق کار چوب( پیشرفته )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معرق کار چوب( پیشرفته ) حرفه
 • 650 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720190040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
منبت معرق کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • منبت معرق کار حرفه
 • 560 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720190050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصاب خانه هاي چوبی پیش ساخته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصاب خانه هاي چوبی پیش ساخته حرفه
 • 420 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 711520190040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سازنده مبلمان با الیاف طبیعی و مصنوعی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده مبلمان با الیاف طبیعی و مصنوعی حرفه
 • 480 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 752220190130001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فروشنده مصنوعات چوبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فروشنده مصنوعات چوبی حرفه
 • 190 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 522320190230001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای