خدمات هتلداری

اتاق دار هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اتاق دار هتل حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 422420590010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سر میزبان رستوران

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سر میزبان رستوران حرفه
 • 85 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 513220590010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارمند پذیرش هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارمند پذیرش هتل حرفه
 • 176 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 422420590070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متصدي البسه در هتل ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي البسه در هتل ( کار و دانش ) حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5-60/16/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متصدي لباسشویی در هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي لباسشویی در هتل حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 815720590010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اتاق دار هتل *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اتاق دار هتل * حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5-40/54/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اشپز هتل درجه 1 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اشپز هتل درجه 1 * حرفه
 • 154 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5-31/37/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اشپز هتل درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اشپز هتل درجه 2 * حرفه
 • 218 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5-31/37/2/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سراشپز کل اشپزخانه و قنادي هتل *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سراشپز کل اشپزخانه و قنادي هتل * حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5-31/22/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
فنون پذیرایی و تشریفات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فنون پذیرایی و تشریفات حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 513120590010021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارمند رزرواسیون هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارمند رزرواسیون هتل حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 422420590090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارمند فروش و بازاریابی هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارمند فروش و بازاریابی هتل حرفه
 • 164 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 243130590010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متصدی کافی شاپ در هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدی کافی شاپ در هتل حرفه
 • 208 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 513220590020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر هتل حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 141230590010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیرغذا و نوشابه هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیرغذا و نوشابه هتل حرفه
 • 208 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 141230590020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
قناد هتل *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قناد هتل * حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-76/62/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متصدی طبقات در هتل *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدی طبقات در هتل * حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 40/29/1/2 - 5 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر بوم خانه هاي گردشگري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر بوم خانه هاي گردشگري حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 143930590010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
میز آرای هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • میز آرای هتل حرفه
 • 115 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 513220590030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آشپز هتل درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپز هتل درجه 1 حرفه
 • 154 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020590010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برنامه ریز جشن ها و تشریفات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه ریز جشن ها و تشریفات حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 333230590010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرآشپز کل آشپزخانه و قنادي هاي هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرآشپز کل آشپزخانه و قنادي هاي هتل حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343430590010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرپرست قنادي هتل *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرپرست قنادي هتل * حرفه
 • 190 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-76/61/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
قصاب هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قصاب هتل حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751120590010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
قناد هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قناد هتل حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220590010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر خانه داري هتل ( مدیر اقامت )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر خانه داري هتل ( مدیر اقامت ) حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 515120590010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
معاون کل اشپزخانه و قنادي هتل *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معاون کل اشپزخانه و قنادي هتل * حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5-31/23/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
میزبان رستوران

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • میزبان رستوران حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 513120590010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آشپز هتل درجه 2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپز هتل درجه 2 حرفه
 • 218 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020590020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متصدي طبقات در هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي طبقات در هتل حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 422420590130001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
معاون خانه داري هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معاون خانه داري هتل حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 515120590020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
معاون کل آشپزخانه و قنادي هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معاون کل آشپزخانه و قنادي هتل حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343430590020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رفتار با میهمان در هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رفتار با میهمان در هتل حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 513120590010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
زبان تخصصی هتلداري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • زبان تخصصی هتلداري حرفه
 • 65 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 422420590070011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرپرست رستوران هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرپرست رستوران هتل حرفه
 • 122 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 422420590030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرپرست قنادي هتل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرپرست قنادي هتل حرفه
 • 190 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220590020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارمند پذیره( فرانت افیس ) ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارمند پذیره( فرانت افیس ) ( کار و دانش ) حرفه
 • 350 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3-94/27/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای