کشاورزی امور دام و ماکیان

پروار بندی بره

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پروار بندی بره حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612120630240011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پرورش دهنده اسب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده اسب حرفه
 • 168 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612120630070001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پرورش دهنده بز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده بز حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612120630530001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
فن ورز تلقیح مصنوعی دام

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز تلقیح مصنوعی دام حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 324030630120001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارگر فنی جایگاه اسب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر فنی جایگاه اسب حرفه
 • 155 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612120630070011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرورش دهنده بلدرچین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده بلدرچین حرفه
 • 115 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612220630610001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پرورش دهنده بوقلمون گوشتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده بوقلمون گوشتی حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612220630230001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر واحد پرورش مرغ گوشتی حرفه
 • 198 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 131140630300001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرورش دهنده زنبور عسل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده زنبور عسل حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612320630590001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر واحد پرورش بلدرچین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر واحد پرورش بلدرچین حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 131140630370001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تولیدکننده ورمی کمپوست

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولیدکننده ورمی کمپوست حرفه
 • 170 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320630230002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارگر فنی مرغداري صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر فنی مرغداري صنعتی حرفه
 • 288 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612120630540001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرورش دهنده پرندگان زینتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده پرندگان زینتی حرفه
 • 125 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612220630280001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرورش دهنده کبک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده کبک حرفه
 • 101 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612220630170001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پرورش دهنده گوسفند

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده گوسفند حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612120630240001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرورش مرغ بومی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش مرغ بومی حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6122063002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رعایت بهداشت جایگاه دام

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رعایت بهداشت جایگاه دام حرفه
 • 84 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612120630560061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارگر فنی گاوداري صنعتی ( شیري ، گوشتی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر فنی گاوداري صنعتی ( شیري ، گوشتی ) حرفه
 • 192 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612120630560001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر واحد پرورش شتر مرغ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر واحد پرورش شتر مرغ حرفه
 • 125 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 131140630400001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرورش دهنده مرغ بومی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده مرغ بومی حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 612220630490001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مدیر واحد پرورش گاو شیري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر واحد پرورش گاو شیري حرفه
 • 234 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 131140630130001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
واکسیناتور( دام و طیور )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • واکسیناتور( دام و طیور ) حرفه
 • 126 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 324030630060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای