صنعت صنایع چرم،پوست،خز

اشپالت کار تر و خشک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اشپالت کار تر و خشک حرفه
 • 192 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 815520280120001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
الگو ساز کیف (چرم و پوست)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • الگو ساز کیف (چرم و پوست) حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820280020011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
دوزنده زیراندازهاي چرمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده زیراندازهاي چرمی حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820280050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پستایی ساز درجه 1 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پستایی ساز درجه 1 ( کار و دانش ) حرفه
 • 188 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-02/34/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پستایی ساز کفش زنانه، مردانه و بچگانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پستایی ساز کفش زنانه، مردانه و بچگانه حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753620280010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پیش کار درجه 2( کاردانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیش کار درجه 2( کاردانش ) حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-02/46/2/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوزنده کیف با چرم طبیعی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده کیف با چرم طبیعی حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820280020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
دوزنده کیف با چرم مصنوعی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده کیف با چرم مصنوعی حرفه
 • 268 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820280030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پستایی ساز درجه 2 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پستایی ساز درجه 2 ( کار و دانش ) حرفه
 • 192 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-02/34/2/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوخت و تکمیل کیف زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت و تکمیل کیف زنانه حرفه
 • 39 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820280020041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوزنده کیف اداري و مردانه چرمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده کیف اداري و مردانه چرمی حرفه
 • 102 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820280010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دوزنده کیف چرمی با دست

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده کیف چرمی با دست حرفه
 • 268 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820280040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سازنده کمربند چرمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده کمربند چرمی حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753620280070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدلساز کفش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدلساز کفش حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753620280080001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کیف دوز ( کار دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • توانمند سازی کارکنان حرفه
 • 228 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-3/12/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای