صنعت حمل و نقل دریایی

پذیرش انواع کانتینر

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • پذیرش انواع کانتینر حرفه
  • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 432320120000011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای