صنعت صنایع دریایی

غواص سطح 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • غواص سطح 1 حرفه
  • 168 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 754120210010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
غواص سطح 2

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • غواص سطح 2 حرفه
  • 168 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 754120210020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
غواص سطح 3

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • غواص سطح 3 حرفه
  • 208 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 754120210030001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای