فرهنگ وهنر، هنرهای نمایشی

بازیگر پایه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازیگر پایه حرفه
 • 136 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343530870010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بازیگر تئاتر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازیگر تئاتر حرفه
 • 455 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343530870100001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بازیگري جلوي دوربین در سینما

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازیگري جلوي دوربین در سینما حرفه
 • 22 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3435087001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح مراسم و جشن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح مراسم و جشن حرفه
 • 190 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343230870020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فیلم نامه نویس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فیلم نامه نویس حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343530870050002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مدیر دوبلاژ 0 موجود است

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر دوبلاژ حرفه
 • 169 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343530870140001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نوازنده ساز کوبه اي تمبک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نوازنده ساز کوبه اي تمبک حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731220870070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بازیگر سینما

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازیگر سینما حرفه
 • 114 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343530870110001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تصویر بردار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تصویر بردار حرفه
 • 380 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 352130870020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
صدابردار استودیو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • صدابردار استودیو حرفه
 • 192 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 352130870030001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تدوین فیلم با نرم افزارEDIUS

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تدوین فیلم با نرم افزارEDIUS حرفه
 • 101 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 352130870080011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
کارگردان تئاتر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگردان تئاتر حرفه
 • 440 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 343530870090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
گوینده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گوینده حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343530870150001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
نمایشنامه نویس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نمایشنامه نویس حرفه
 • 354 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 343530870040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
نوازنده ساز کوبه اي پرکاشن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نوازنده ساز کوبه اي پرکاشن حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 731220870170001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
نوازنده گیتار الکتریک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نوازنده گیتار الکتریک حرفه
 • 157 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 731220870190001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
نوازنده گیتار کلاسیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نوازنده گیتار کلاسیک حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731220870020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نوازنده پیانو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نوازنده پیانو حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731220870030001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نوازنده تار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نوازنده تار حرفه
 • 118 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731220870050001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نوازنده ساز کوبه اي دف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نوازنده ساز کوبه اي دف حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731220870080001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نوازنده ساز کوبه اي کاخن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نوازنده ساز کوبه اي کاخن حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731220870140001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گریمور سینما و تئاتر و تلویزیون

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گریمور سینما و تئاتر و تلویزیون حرفه
 • 95 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 514220870010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نوازنده سه تار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نوازنده سه تار حرفه
 • 118 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731220870060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ترکیب کننده و نهایی ساز صدا

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ترکیب کننده و نهایی ساز صدا حرفه
 • 170 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 352130870010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تولیدکننده موسیقی الکترونیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولیدکننده موسیقی الکترونیک حرفه
 • 244 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 352130870050001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دوبلور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوبلور حرفه
 • 122 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343530870030001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
صدابردار اجراي زنده ( Live )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • صدابردار اجراي زنده ( Live ) حرفه
 • 148 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 352130870040001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کار با نرم افزار لایت روم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کار با نرم افزار لایت روم حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 352130870080021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارگردانی فیلم کوتاه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگردانی فیلم کوتاه حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3435087002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مربی موسیقی کودك

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مربی موسیقی کودك حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 235440870010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
میکس کننده موسیقی پلی بک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • میکس کننده موسیقی پلی بک حرفه
 • 204 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 352130870060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نوازنده ارگ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نوازنده ارگ حرفه
 • 72 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731220870010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نوازنده درامز مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نوازنده درامز مقدماتی حرفه
 • 170 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731220870180001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نوازنده ساز کوبه اي تمپو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نوازنده ساز کوبه اي تمپو حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731220870120001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نوازنده گیتار فلامنگو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نوازنده گیتار فلامنگو حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731220870040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نورپرداز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نورپرداز حرفه
 • 131 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 343530870020001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای