کشاورزی صنایع غذایی

تهیه انواع ترشی و مربای خانگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهیه انواع ترشی و مربای خانگی حرفه
 • 36 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751420680010011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پخت نان سنتی (کار ودانش)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پخت نان سنتی ( کار و دانش) حرفه
 • 58 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 26/22/1/1 - 7 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تولید خانگی میوه های خشک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید خانگی میوه های خشک حرفه
 • 72 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751420680030021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تولید کننده ترشیجات و شور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده ترشیجات و شور حرفه
 • 105 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751420680070001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
خمیرگیري کیک و بیسکوییت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خمیرگیري کیک و بیسکوییت حرفه
 • 84 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220680040031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
آزمایشگر ارشد آزمایشگاه شیمی فرآورده هاي لبنی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگر ارشد آزمایشگاه شیمی فرآورده هاي لبنی حرفه
 • 197 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311130680010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تولید کننده عرقیات گیاهی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده عرقیات گیاهی حرفه
 • 122 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751420680020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تولیدکننده فرآورده هاي تخمیري( پنیر )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولیدکننده فرآورده هاي تخمیري( پنیر ) حرفه
 • 106 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751320680020001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور ازمایشگاه مواد غذایی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور ازمایشگاه مواد غذایی * حرفه
 • 420 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 0-14/21/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
مدیر تدارکات غذائی( مدیر کیترینگ )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر تدارکات غذائی( مدیر کیترینگ ) حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 141240680010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم صنعتی حرفه
 • 330 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 751220680060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
تولیدکننده فرآورده هاي تخمیري( ماست )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولیدکننده فرآورده هاي تخمیري( ماست ) حرفه
 • 132 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751320680030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
خشک کردن میوه ها به روش مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خشک کردن میوه ها به روش مقدماتی حرفه
 • 19 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7514068003 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
خمیر گیر و فرکار ماهر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خمیر گیر و فرکار ماهر حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220680070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سازنده نقل و نبات و شکرپنیر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده نقل و نبات و شکرپنیر حرفه
 • 92 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220680030001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سوهان پز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سوهان پز حرفه
 • 126 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220680020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی حرفه
 • 285 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751520680020001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور کنترل شیمیایی مواد غذایی * حرفه
 • 285 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 0-11/62/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاروري فر کیک و بیسکوییت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاروري فر کیک و بیسکوییت حرفه
 • 71 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220680040041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مدیر تولید نان هاي حجیم و نیمه حجیم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر تولید نان هاي حجیم و نیمه حجیم حرفه
 • 228 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 132140680010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مدیر کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140680010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مدیر نانوایی ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر نانوایی ( کار و دانش ) حرفه
 • 87 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-76/12/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مدیریت امور صنایع غذایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت امور صنایع غذایی حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 132140680010051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مسئول خط تولید سوسیس و کالباس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول خط تولید سوسیس و کالباس حرفه
 • 136 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 816020680140001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نانواي نان سنتی سنگک *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نانواي نان سنتی سنگک * حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-76/22/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم با تخصص خمیرساز ماهر *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم با تخصص خمیرساز ماهر * حرفه
 • 74 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-76/39/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم با تخصص فردار ماهر *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نانواي نان هاي حجیم و نیمه حجیم با تخصص فردار ماهر * حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-76/38/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نانوایی نان سنتی لواش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نانوایی نان سنتی لواش حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220680000081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نانوایی نانهاي حجیم و نیمه حجیم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نانوایی نانهاي حجیم و نیمه حجیم حرفه
 • 77 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220680040011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای