خدمات حقوقی

تنظیم قراردادهای صنعتی،انتقال تکنولوژی و لیسانس بین المللی

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • تنظیم قراردادهای صنعتی،انتقال تکنولوژی و لیسانس بین المللی حرفه
  • 30 ساعت مدت دوره نظری و عملی
  • 261941090000031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متصدی معاملات املاک

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • متصدی معاملات املاک حرفه
  • 216 ساعت مدت دوره نظری و عملی
  • 333431090010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای