صنعت جوشکاری و بازرسی جوش

آزمایشگر قطعات صنعتی با امواج فرا صوتی (UT) *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگر قطعات صنعتی با امواج فرا صوتی (UT) * حرفه
 • 184 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 39/96/2/3 - 0 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بازرس جوش ( منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازرس جوش ( منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ) حرفه
 • 155 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311730110090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بازرس قطعات جوشکاري شده بصورت چشمی TVTO VT LEVEL II

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازرس قطعات جوشکاري شده بصورت چشمی TVTO VT LEVEL II حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311730110070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکار پلاستیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکار پلاستیک حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721220110030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکار قطعات فولادي ( کربنی ) با فرایند MAG

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکار قطعات فولادي ( کربنی ) با فرایند MAG حرفه
 • 607 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721220110110001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکار قطعات فولادي( کم کربن )با فرآیند TIG

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکار قطعات فولادي( کم کربن )با فرآیند TIG حرفه
 • 583 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721220110160001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکار گاز درجه 2 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکار گاز درجه 2 * حرفه
 • 538 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-72/17/2/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکارسازه هاي فولادي با فرایند SMAW

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکارسازه هاي فولادي با فرایند SMAW حرفه
 • 496 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721220110120001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی ( smaw ) (خاص منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی ( smaw ) (خاص منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ) حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721220110210001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آزمایش قطعات صنعتی با امواج فرا صوتی (UT)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایش قطعات صنعتی با امواج فرا صوتی (UT) حرفه
 • 184 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311730110070011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آزمایش قطعات صنعتی با پرتو نگاری (RT)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایش قطعات صنعتی با پرتو نگاری (RT) حرفه
 • 132 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311730110070051 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی ( MT )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی ( MT ) حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311730110070031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ ( PT )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ ( PT ) حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311730110070041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT) *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT) * حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 39/95/2/1 - 0 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT) *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT) * حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 39/99/2/3 - 0 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بازرس فنی جوش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازرس فنی جوش حرفه
 • 206 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311730110080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تفیسر فیلم هاي رادیوگرافی صنعتی ( RTI )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تفیسر فیلم هاي رادیوگرافی صنعتی ( RTI ) حرفه
 • 127 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311730110070061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکار گاز درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکار گاز درجه 1 حرفه
 • 278 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721220110020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکار گاز درجه 1 *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکار گاز درجه 1 * حرفه
 • 278 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-72/17/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکار گاز درجه 2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکار گاز درجه 2 حرفه
 • 538 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721220110010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکارمخازن فولادي با فرایند SMAW

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکارمخازن فولادي با فرایند SMAW حرفه
 • 305 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721220110130001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی SMAW (E3 )( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی SMAW (E3 )( کار و دانش ) حرفه
 • 288 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-72/22/2/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی SMAW (E8 )( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی SMAW (E8 )( کار و دانش ) حرفه
 • 196 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-72/22/1/3/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی SMAW (E9 )( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی SMAW (E9 )( کار و دانش ) حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-72/22/1/3/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکار گاز محافظ 2 CO ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکار گاز محافظ 2 CO ( کار و دانش ) حرفه
 • 560 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-72/13/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکار گاز محافظ ارگون

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکار گاز محافظ ارگون حرفه
 • 320 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-72/12/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی SMAW (E6 )( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی SMAW (E6 )( کار و دانش ) حرفه
 • 213 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-72/22/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای