خدمات گردشگری

اصول و فنون مذاکره

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اصول و فنون مذاکره حرفه
 • 24ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550100091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی( سطح پیشرفته )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی( سطح پیشرفته ) حرفه
 • 93 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550060041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی( سطح متوسطه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی( سطح متوسطه ) حرفه
 • 93 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550060031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی( سطح مقدماتی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی( سطح مقدماتی ) حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550060021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برنامه ریزی و طراحی بسته سفر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه ریزی و طراحی بسته سفر حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550100071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راهنمای گردشگری فرهنگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راهنمای گردشگری فرهنگی حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 5,133,055,005 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راهنمایی موزه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راهنمایی موزه حرفه
 • 17 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5113055002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
عکاسی تورهای گردشگری

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عکاسی تورهای گردشگری حرفه
 • 46 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550100081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راهنماي زائرین شهرهاي مذهبی ایران( مشهد- قم- شیراز ) به زبان انگلیسی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راهنماي زائرین شهرهاي مذهبی ایران( مشهد- قم- شیراز ) به زبان انگلیسی حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550170001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راهنماي محلی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راهنماي محلی * حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 5-91/94/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راهنمایی اکوتوریسم ( بوم گردشگري )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راهنمایی اکوتوریسم ( بوم گردشگري ) حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 5113055003 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راهنمایی گردشگري محلی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راهنمایی گردشگري محلی حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 5113055006 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
شناسایی فرصت های کسب وکار در گردشگری محلی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شناسایی فرصت های کسب وکار در گردشگری محلی حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 3339055001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح مقدماتی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح مقدماتی ) حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 5113055001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برقراري ارتباط با گردشگران به زبان روسی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برقراري ارتباط با گردشگران به زبان روسی حرفه
 • 230 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550060091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برگزاري اردوي آموزشی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برگزاري اردوي آموزشی حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550100041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راهنمایی گردشگران در مناطق داراي پوشش گیاهی ویژه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راهنمایی گردشگران در مناطق داراي پوشش گیاهی ویژه حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550080011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راهنماي زبان تخصصی گردشگري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راهنماي زبان تخصصی گردشگري حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راهنماي طبیعت گردي ( اکوتوریسم )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راهنماي طبیعت گردي ( اکوتوریسم ) حرفه
 • 388 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راهنماي محلی بومی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راهنماي محلی بومی حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550150001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راهنماي موزه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راهنماي موزه حرفه
 • 280 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راهنماي گردشگري سلامت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راهنماي گردشگري سلامت حرفه
 • 108 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
راهنماي عمومی گردشگري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • راهنماي عمومی گردشگري حرفه
 • 330 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارمند مقدماتی فروش بلیط

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارمند مقدماتی فروش بلیط حرفه
 • 115 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 523020550010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي حرفه
 • 145 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 143930550010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مربی گردشگري کودکان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مربی گردشگري کودکان حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 234230550010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر باشگاه هاي گردشگري ورزشی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر باشگاه هاي گردشگري ورزشی حرفه
 • 122 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 143130550030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر تور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر تور حرفه
 • 141 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 333930550010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت و برنامه ریزي در اردو( ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت و برنامه ریزي در اردو( ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش ) حرفه
 • 45 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 511320550100031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای