فرهنگ وهنر صنایع دستی (بافت)

بافت عروسک های تزئینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافت عروسک های تزئینی حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318075003 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بافت کلاه، جوراب ،کفش با دو میل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافت کلاه، جوراب ،کفش با دو میل حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318075005 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بافنده ترکیبی قالی و گلیم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافنده ترکیبی قالی و گلیم حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بافنده عروسک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافنده عروسک حرفه
 • 190 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750300002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بافنده فرش چرمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافنده فرش چرمی حرفه
 • 85 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753620750010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
حصیر باف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حصیر باف حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720750040001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
دارایی باف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دارایی باف حرفه
 • 115 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 731820750160001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
زیلوباف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • زیلوباف حرفه
 • 249 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750200001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سازنده تولیدات نمدي دست دوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده تولیدات نمدي دست دوز حرفه
 • 186 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750260001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سازنده محصولات نمدی مدرن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده محصولات نمدی مدرن حرفه
 • 134 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750430001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراح نقشه گلیم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح نقشه گلیم حرفه
 • 265 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750480001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بافت لوازم تزیینی با قلاب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافت لوازم تزیینی با قلاب حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 7318075004 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بافنده پوشاك دومیل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافنده پوشاك دومیل حرفه
 • 312 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 731820750280001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بافنده شبه قالی ( فرشینه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافنده شبه قالی ( فرشینه ) حرفه
 • 138 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750310001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حصیرباف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حصیرباف حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720750040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کپوباف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کپوباف حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720750050001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گلیم باف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گلیم باف حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 731820750190001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
گلیم باف حجمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گلیم باف حجمی حرفه
 • 230 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 731820750570001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
گلیم بافی ( پیچ بافی و سوزنی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گلیم بافی ( پیچ بافی و سوزنی ) حرفه
 • 19 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318075002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مکرومه بافی ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مکرومه بافی ساده حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318075007 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بافنده گلیم تابلویی( تاپستري )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافنده گلیم تابلویی( تاپستري ) حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750330001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بافنده نوبافته هاي ترکیبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافنده نوبافته هاي ترکیبی حرفه
 • 145 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750410001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
جاجیم باف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جاجیم باف حرفه
 • 270 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750420001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
چوقاباف بختیاري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چوقاباف بختیاري حرفه
 • 190ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750540001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حوله باف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حوله باف حرفه
 • 373 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750250001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
گلیم باف درجه 2 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گلیم باف درجه 2 ( کار و دانش ) حرفه
 • 320 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 7-54/54/2/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
نخ ریس سنتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نخ ریس سنتی حرفه
 • 101 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 731820750460001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
بافت گلیم بدون دار ( تاپستري )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافت گلیم بدون دار ( تاپستري ) حرفه
 • 21 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318075006 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
چادرشب باف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چادرشب باف حرفه
 • 169 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750210001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
شال باف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شال باف حرفه
 • 95 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750140001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
قلاب باف پوشاك

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قلاب باف پوشاك حرفه
 • 217 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750350001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
قلاب باف پوشاك خردسال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قلاب باف پوشاك خردسال حرفه
 • 438 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750360001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
قلاب باف چرم و جیر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قلاب باف چرم و جیر حرفه
 • 81 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750400001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
قلاب باف لوازم تزئینی و کاربردي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قلاب باف لوازم تزئینی و کاربردي حرفه
 • 348 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750390001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کلاش باف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کلاش باف حرفه
 • 280 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750020001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کیف باف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کیف باف حرفه
 • 297 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750370001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گلیم بافی ( چاکدار و بدون چاك )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گلیم بافی ( چاکدار و بدون چاك ) حرفه
 • 19 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318075001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گیوه باف

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گیوه باف حرفه
 • 165 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820750110001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای