فرهنگ وهنر،هنرهای نمایشی

طراح صحنه

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • طراح صحنه حرفه
  • 144 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 343230870010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای