فرهنگ وهنر طلا و جواهرسازی

ریخته گر فلزات قیمتی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • ریخته گر فلزات قیمتی * حرفه
  • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 25/12/1/2 - 7 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
فروشنده طلا و نقره و جواهر *

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • فروشنده طلا و نقره و جواهر * حرفه
  • 154 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 31/35/1/2 - 4 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای