خدمات بهداشت و ایمنی

آتش نشان صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آتش نشان صنعتی حرفه
 • 161 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 541120470040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470050021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
افسر HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • افسر HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست ) حرفه
 • 242 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
افسر HSE درپروژه هاي نفتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • افسر HSE درپروژه هاي نفتی حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
انجام کمک هاي اولیه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • انجام کمک هاي اولیه حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 3257047001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ایمنی و اطفاء حریق با خاموش کننده هاي دستی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ایمنی و اطفاء حریق با خاموش کننده هاي دستی حرفه
 • 35 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 541120470020071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بازرس ایمنی ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازرس ایمنی ساختمان حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بازرس بررسی علل حریق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازرس بررسی علل حریق حرفه
 • 156 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 541120740090051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بکارگیري HSE در صنایع ( مقدماتی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیري HSE در صنایع ( مقدماتی ) حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470060331 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بکارگیري الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار ( بخش خدمات )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیري الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار ( بخش خدمات ) حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470060321 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دستیار قفسه چینی دارو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دستیار قفسه چینی دارو حرفه
 • 104 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 532920470010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارخدمات تغذیه اي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارخدمات تغذیه اي حرفه
 • 54 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470060091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع غذایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع غذایی حرفه
 • 57 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470060151 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنعت ساختمان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنعت ساختمان حرفه
 • 53 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470060181 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمدیریت صنایع

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمدیریت صنایع حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470060221 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سر آتش نشان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سر آتش نشان حرفه
 • 270 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 541120470080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سیاست های کلی جمعیت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیاست های کلی جمعیت حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 323030470020031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ماساژ ایرانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماساژ ایرانی حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325530470010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ماساژ بافت عمقی( دیپ تیشو )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماساژ بافت عمقی( دیپ تیشو ) حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325530470010061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ماساژ شمع

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماساژ شمع حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325530470010091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
متصدي دستگاه شارژ آتش نشانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي دستگاه شارژ آتش نشانی حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 541120470060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت سلامت,ایمنی ومحیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت سلامت,ایمنی ومحیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470060311 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول امحا و دفع زباله هاي بیمارستانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول امحا و دفع زباله هاي بیمارستانی حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 961310470020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 342330470010031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مهارت هاي سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته ) ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهارت هاي سالم زیستن ( مقدماتی و پیشرفته ) ( کار و دانش ) حرفه
 • 295 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5-99/40/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آتش نشان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آتش نشان حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 541120470070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
امدادگر حوادث

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • امدادگر حوادث حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 541120470020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بکارگیري HSE در صنایع ( پیشرفته )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بکارگیري HSE در صنایع ( پیشرفته ) حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470060341 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پایشگر زیست محیطی آلاینده هاي صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پایشگر زیست محیطی آلاینده هاي صنعتی حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313230470010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رعایت الزامات سلامت ‘بهداشت وایمنی در محیط کار بهداشت و ایمنی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رعایت الزامات سلامت ‘بهداشت وایمنی در محیط کار بهداشت و ایمنی حرفه
 • 54 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470060061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمراقبت وزیبایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمراقبت وزیبایی حرفه
 • 54 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470060231 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سبک زندگی طبیعی و سبز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سبک زندگی طبیعی و سبز حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 323030470020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سیاست هاي کلی سلامت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیاست هاي کلی سلامت حرفه
 • 36 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 323030470020021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ماساژ سوئدی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماساژ سوئدی حرفه
 • 35 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 325530470010041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ماساژ کمپرس گیاهی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماساژ کمپرس گیاهی حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325530470010101 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول پیاده سازي سامانه مدیریت hse-ms

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول پیاده سازي سامانه مدیریت hse-ms حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470060351 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول لنژري ( رختشوي خانه بیمارستان )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول لنژري ( رختشوي خانه بیمارستان ) حرفه
 • 88 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 815720470010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ماساژ آروماتراپی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماساژ آروماتراپی حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325530470010051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ماساژ تاي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماساژ تاي حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325530470010071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ماساژ رفلکسولوژي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماساژ رفلکسولوژي حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325530470010081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ماساژ سنگ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماساژ سنگ حرفه
 • 45 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325530470010031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ماساژ شیاتسو( فشاري )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماساژ شیاتسو( فشاري ) حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325530470010021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول حفاظت و ایمنی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول حفاظت و ایمنی حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 325730470060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کاربر ماساژ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر ماساژ حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325530470010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مراقبت امور بهداشت و سلامت خانواده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مراقبت امور بهداشت و سلامت خانواده حرفه
 • 234 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 532220470010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول بهداشت کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول بهداشت کار حرفه
 • 339 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730470070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
منشی امور پزشکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • منشی امور پزشکی حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 334430470020002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مشاور مهارت های سبک زندگی سالم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشاور مهارت های سبک زندگی سالم حرفه
 • 469 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 323030470010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرپرست عملیات امداد و نجات آتش نشانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرپرست عملیات امداد و نجات آتش نشانی حرفه
 • 175 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 541120470010002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای