خدمات بهداشت و ایمنی

سیاست های کلی جمعیت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیاست های کلی جمعیت حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 323030470020031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ماساژ سوئدی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ماساژ سوئدی حرفه
 • 35 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 325530470010041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول حفاظت و ایمنی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول حفاظت و ایمنی حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 325730470060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مراقبت امور بهداشت و سلامت خانواده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مراقبت امور بهداشت و سلامت خانواده حرفه
 • 234 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 532220470010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مشاور مهارت های سبک زندگی سالم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشاور مهارت های سبک زندگی سالم حرفه
 • 469 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 323030470010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای