کشاورزی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

اسانس گیری از گیاهان دارویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اسانس گیری از گیاهان دارویی حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 313331050020011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
استخراج روغن از دانه های گیاهی به روش مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • استخراج روغن از دانه های گیاهی به روش مقدماتی حرفه
 • 25 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6111105010 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بازاریاب گیاهان دارویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازاریاب گیاهان دارویی حرفه
 • 320 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050990001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بررسی گیاهان دارویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بررسی گیاهان دارویی حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6111105013 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کشت گیاه دارویی آویشن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشت گیاه دارویی آویشن حرفه
 • 46 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050810011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشت گیاه دارویی نعناع فلفلی حرفه
 • 46 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050800021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
بررسی فرآوري رنگ هاي آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بررسی فرآوري رنگ هاي آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6111105015 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بررسی کرم های گیاهی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بررسی کرم های گیاهی حرفه
 • 13 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6111105009 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تولید کننده گیاهان دارویی ریشه اي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده گیاهان دارویی ریشه اي حرفه
 • 149 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050840001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربر اسانس هاي گیاهی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر اسانس هاي گیاهی حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050920001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کشت گیاه دارویی بادرنجبویه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشت گیاه دارویی بادرنجبویه حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050810021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرپرست خط تولید جامدات ازگیاهان دارویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرپرست خط تولید جامدات ازگیاهان دارویی حرفه
 • 298 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 312231050200001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
کشت گیاه دارویی گل گاوزبان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشت گیاه دارویی گل گاوزبان حرفه
 • 46 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 611121050800061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
مدیریت فروش گیاهان دارویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت فروش گیاهان دارویی حرفه
 • 45 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 332231050130101 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرورش دهنده گیاهان دارویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده گیاهان دارویی حرفه
 • 294 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050060002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فرمولاتور تولید فراورده هاي آرایشی و بهداشتی گیاهی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فرمولاتور تولید فراورده هاي آرایشی و بهداشتی گیاهی حرفه
 • 363 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 226941050340001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فروش گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فروش گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050990011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارشناس انالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس انالیز کیفی و کمی مواد موثره گیاهان دارویی حرفه
 • 426 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 226941050390001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کشت بید مشک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشت بید مشک حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050810041 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کشت سیاه دانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشت سیاه دانه حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050820021 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کشت گیاه دارویی اسطوخودوس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشت گیاه دارویی اسطوخودوس حرفه
 • 46 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050810061 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بهره بردار گیاهان دارویی- مرتعی و جنگلی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بهره بردار گیاهان دارویی- مرتعی و جنگلی حرفه
 • 175 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 226941050120001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کشت گیاه دارویی زیره سیاه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشت گیاه دارویی زیره سیاه حرفه
 • 46 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050820011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کشت گیاه دارویی صبر زرد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشت گیاه دارویی صبر زرد حرفه
 • 46 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050810071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تهیه دمنوش هاي ارگانیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهیه دمنوش هاي ارگانیک حرفه
 • 19 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6111105003 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فرمولاتور تولید داروهاي گیاهی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فرمولاتور تولید داروهاي گیاهی حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 226941050330001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فروشنده عرقیات گیاهی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فروشنده عرقیات گیاهی حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 522321050370001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فروشنده گیاهان دارویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فروشنده گیاهان دارویی حرفه
 • 256 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 521121050380002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربر گیاهان دارویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر گیاهان دارویی حرفه
 • 258 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611121050910001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاشت و نگهداري از گیاهان دارویی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاشت و نگهداري از گیاهان دارویی حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6111105007 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای