صنعت صنایع خودرو

بازرسی تشخیص رنگ خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازرسی تشخیص رنگ خودرو حرفه
 • 108 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 713220010010011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تعمیر سیستم سوخت رسانی گازي خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر سیستم سوخت رسانی گازي خودرو حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010030301 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر موتور خودرو بنزینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر موتور خودرو بنزینی حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010030111 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو206

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر موتوروگیربکس و دیفرانسیل پژو206 حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010010061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار برق خودروهاي سواري درجه 1*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار برق خودروهاي سواري درجه 1* حرفه
 • 640 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-55/42/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار سیسمتهاي تعلیق خودروهاي سبک ( جلوبندي ساز )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار سیسمتهاي تعلیق خودروهاي سبک ( جلوبندي ساز ) حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010100002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار موتورهاي دیزلی دریایی درجه2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار موتورهاي دیزلی دریایی درجه2 حرفه
 • 672 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8 -49 /29 /2 /2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکاراتومبیل هاي سواري بنزینی حرفه
 • 720 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکاربرق خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکاربرق خودرو حرفه
 • 480 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220010010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکارتجهیزات الکتریکی خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکارتجهیزات الکتریکی خودرو حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 742120010010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرموتور و گیربکس پراید

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرموتور و گیربکس پراید حرفه
 • 45 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010010051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تهویه مطبوع پراید و زانتیا

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهویه مطبوع پراید و زانتیا حرفه
 • 45 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220010190091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربرد مدارك فنی خودرو به زبان خارجی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربرد مدارك فنی خودرو به زبان خارجی حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010030061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کنترلر فیزیکی رنگ خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کنترلر فیزیکی رنگ خودرو حرفه
 • 106 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 713220010020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نصب قطعات و راه اندازي سیستم سوخت رسانی گازسوز روي موتورهاي بنزینی( کاربراتوري ، انژکتوري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب قطعات و راه اندازي سیستم سوخت رسانی گازسوز روي موتورهاي بنزینی( کاربراتوري ، انژکتوري حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010060071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر موتور ‘گیربکس و دیفرانسیل پژو 405 ‘پارس و سمند

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر موتور ‘گیربکس و دیفرانسیل پژو 405 ‘پارس و سمند حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010010071 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر موتور ملی EF7

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر موتور ملی EF7 حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010020041 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تعمیر موتورسیکلت درجه 1*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر موتورسیکلت درجه 1* حرفه
 • 216 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-43/42/1/2 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر موتورسیکلت درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر موتورسیکلت درجه 2* حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-43/42/2/4 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعویض کار روغن خودروهاي سبک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعویض کار روغن خودروهاي سبک حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010550001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
عیب یابی و رفع عیب سیستم سوخت رسانی گازي و دوگانه سوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عیب یابی و رفع عیب سیستم سوخت رسانی گازي و دوگانه سوز حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010060091 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربا دستگاههاي عیب یاب خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربا دستگاههاي عیب یاب خودرو حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010030091 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کارور نصب و راه انداز گیربکس هاي اتوماتیک اتوبوس و مینی بوس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور نصب و راه انداز گیربکس هاي اتوماتیک اتوبوس و مینی بوس حرفه
 • 153 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010370001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر کار اتومبیل گاز سوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر کار اتومبیل گاز سوز حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010060001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تعمیرسیستم تعلیق خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرسیستم تعلیق خودرو حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 723120010030342 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
تعمیرسیستم سوخت رسانیCNG

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرسیستم سوخت رسانیCNG حرفه
 • 27 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 723120010060101 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
تکنولوژی خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنولوژی خودرو حرفه
 • 45 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010010091 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
نصب دزد گیر خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نصب دزد گیر خودرو حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 742120010010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
بازدید وسرویس اولیه خودرو( روغن ها،آب،تایرها )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازدید وسرویس اولیه خودرو( روغن ها،آب،تایرها ) حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7231001001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بازوبست قطعات برقی موتورسیکلت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازوبست قطعات برقی موتورسیکلت حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7412001001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر سیستم برق پژو( پارس ‘ 405 ‘روآ )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر سیستم برق پژو( پارس ‘ 405 ‘روآ ) حرفه
 • 32 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220010190021 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرسیستم تعلیق،فرمان وترمز خودروهاي روآ،پژو 405 ، پارس ،سمندوپژو 206

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرسیستم تعلیق،فرمان وترمز خودروهاي روآ،پژو 405 ، پارس ،سمندوپژو 206 حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010100081 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرسیستم فشارپایین خودروهاي دوگانه سوز ( سیستم پاششی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرسیستم فشارپایین خودروهاي دوگانه سوز ( سیستم پاششی ) حرفه
 • 37 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010060021 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرسیستم مالتی پلکس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرسیستم مالتی پلکس حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 742120010010022 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار اتومبیل گاز سوز درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار اتومبیل گاز سوز درجه 2* حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-43/94/2/2 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه 1 حرفه
 • 800 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تعمیرکار برق خودرو درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار برق خودرو درجه 2* حرفه
 • 480 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-55/42/2/3 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار برق خودروهاي سواري درجه1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار برق خودروهاي سواري درجه1 حرفه
 • 640 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220010190001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار خودرو هاي تجاري ( سنگین و نیمه سنگین ) درجه1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار خودرو هاي تجاري ( سنگین و نیمه سنگین ) درجه1 حرفه
 • 1100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010150001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکارموتورسیکلت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکارموتورسیکلت حرفه
 • 280 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010310001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرگیربکس اتوماتیک معمولی والکترونیکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرگیربکس اتوماتیک معمولی والکترونیکی حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010030272 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرموتوروگیربکس L90

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرموتوروگیربکس L90 حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010010131 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سرویس و نگهداري خودرو *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرویس و نگهداري خودرو * حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-49/81/2/3 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
عیب یابی و رفع عیب سیستم الکتریک و الکترونیک موتور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عیب یابی و رفع عیب سیستم الکتریک و الکترونیک موتور حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010020091 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک خودرو حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220010190071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر سیستم فرمان معمولی و هیدرولیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر سیستم فرمان معمولی و هیدرولیک حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010030312 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرسیستم سوخت رسانی انژکتوري بنزینی خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرسیستم سوخت رسانی انژکتوري بنزینی خودرو حرفه
 • 114 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010030282 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرسیستم سوخت رسانی کاربراتوري وانژکتوري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرسیستم سوخت رسانی کاربراتوري وانژکتوري حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010020081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرسیستم فرمان وتعلیق خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرسیستم فرمان وتعلیق خودرو حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010100071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرسیستم فشارپایین خودروهاي دوگانه سوز ( سیستم میکسري )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرسیستم فشارپایین خودروهاي دوگانه سوز ( سیستم میکسري ) حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010060031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه1 حرفه
 • 800 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-43/23/1/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تون اپ ( تنظیم کار موتور ) درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تون اپ ( تنظیم کار موتور ) درجه 2* حرفه
 • 480 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-43/95/2/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
اپراتوري عمومی ایستگاه هاي سوخت رسانیCNG

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اپراتوري عمومی ایستگاه هاي سوخت رسانیCNG حرفه
 • 48 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 524520010010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
اصول ایمنی سیستم خودروهاي دوگانه سوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اصول ایمنی سیستم خودروهاي دوگانه سوز حرفه
 • 8 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010060011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برق کار خودروهاي سنگین ونیمه سنگین دیزلی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برق کار خودروهاي سنگین ونیمه سنگین دیزلی حرفه
 • 216 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220010200001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پیاده و سوار کردن، انواع سیستم گاز سوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیاده و سوار کردن، انواع سیستم گاز سوز حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010020131 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر ساده استارت خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر ساده استارت خودرو حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7412001002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر سیستم ترمزمعمولی وABSضدقفل ترمز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر سیستم ترمزمعمولی وABSضدقفل ترمز حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010030131 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر کار جلوبندي اتوبوس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر کار جلوبندي اتوبوس حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010350001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیر کار سیستم سوخت رسانی موتورهاي دیزل( پمپ ساز )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیر کار سیستم سوخت رسانی موتورهاي دیزل( پمپ ساز ) حرفه
 • 400 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723320010020002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرقفل وشیشه بالابربرقی خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرقفل وشیشه بالابربرقی خودرو حرفه
 • 84 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 741220010190111 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه2* حرفه
 • 720 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-43/23/2/3 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار خودروهاي تجاري ( سنگین و نیمه سنگین ) درجه2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار خودروهاي تجاري ( سنگین و نیمه سنگین ) درجه2 حرفه
 • 880 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-43/26/2/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار موتورهاي بنزینی قایق درجه 2*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار موتورهاي بنزینی قایق درجه 2* حرفه
 • 320 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-43/46/2/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکارسیستم ترمزهاي نیوماتیکی ( هواي فشرده خودروها )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکارسیستم ترمزهاي نیوماتیکی ( هواي فشرده خودروها ) حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010300002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تکنسین آنالیز روغن ماشین آلات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنسین آنالیز روغن ماشین آلات حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010560001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تون اپ ( تنظیم کارموتور )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تون اپ ( تنظیم کارموتور ) حرفه
 • 480 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سرویسکار خودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرویسکار خودرو حرفه
 • 132 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010110002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سیستم سوخت رسانی انژکتوري پراید

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیستم سوخت رسانی انژکتوري پراید حرفه
 • 45 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010070031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربرد اصول ایمنی وبهداشت محیط کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربرد اصول ایمنی وبهداشت محیط کار حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010030051 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربرد کامپیوتر درخودرو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربرد کامپیوتر درخودرو حرفه
 • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010030251 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مکانیک سیستم هاي سوخت رسانی خودرو هاي سبک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مکانیک سیستم هاي سوخت رسانی خودرو هاي سبک حرفه
 • 192 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 723120010070041 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مکانیک ماشین الات سنگین راه سازي ( عملیات خاکی )*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مکانیک ماشین الات سنگین راه سازي ( عملیات خاکی )* حرفه
 • 720 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-49/63/2/2 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای