خدمات تغذیه ای

آشپز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپز حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 512020670050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آشپز درجه1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپز درجه1 حرفه
 • 105 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
آشپز غذاهاي رژیمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپز غذاهاي رژیمی حرفه
 • 339 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پخت غذاهاي ایرانی ( کوکو سیب زمینی و کشک بادمجان )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پخت غذاهاي ایرانی ( کوکو سیب زمینی و کشک بادمجان ) حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5120067005 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پخت غذاهاي فرنگی ( ناگت مرغ ، پیراشکی گوشت و اسپاگتی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پخت غذاهاي فرنگی ( ناگت مرغ ، پیراشکی گوشت و اسپاگتی ) حرفه
 • 17 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5120067006 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پخت کیک ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پخت کیک ساده حرفه
 • 17 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7512067002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پیتزا پزی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیتزا پزی حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 5120067010 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
دسرساز بین المللی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دسرساز بین المللی حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 751220670220001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
شیرینی پز درجه 1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شیرینی پز درجه 1 حرفه
 • 118 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 751220670300001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کباب زنی وتخته کاری

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کباب زنی وتخته کاری حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 512020670060031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کلوچه پزي سنتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کلوچه پزي سنتی حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670310211 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کیک ساز و تر ساز *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کیک ساز و تر ساز * حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-76/36/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
آشپزي با مایکروویو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپزي با مایکروویو حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670050031 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
برنامه ریز امور تغذیه خانواده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه ریز امور تغذیه خانواده حرفه
 • 380 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670600001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پخت غذاهاي گیاهی ( خوراك نودل با سبزیجات و کوکوي سبزیجات )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پخت غذاهاي گیاهی ( خوراك نودل با سبزیجات و کوکوي سبزیجات ) حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5120067004 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تهیه دسرهاي ژله اي و تزئینات آن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهیه دسرهاي ژله اي و تزئینات آن حرفه
 • 57 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670220011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تهیه دسرهاي ژله اي و تزریقی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهیه دسرهاي ژله اي و تزریقی حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7512067004 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دسر ساز سنتی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دسر ساز سنتی * حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-76/35/1/2 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
شیرینی پز درجه2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شیرینی پز درجه2 حرفه
 • 190 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670310001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
قناد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قناد حرفه
 • 190 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670330001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کیک ساز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کیک ساز حرفه
 • 270 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670340001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
آشپز کشتی درجه1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپز کشتی درجه1 حرفه
 • 190 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 512020670140001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
آشپزملل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپزملل حرفه
 • 194 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 512020670170001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
آشپزي غذاهاي گیاهی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپزي غذاهاي گیاهی حرفه
 • 81 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 512020670090011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
اشپزي درجه 2 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اشپزي درجه 2 ( کار و دانش ) حرفه
 • 392 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 5-31/31/2/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
پخت فست فودهاي تازه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پخت فست فودهاي تازه حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 5120067003 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
شیرینی پزي با خرما

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شیرینی پزي با خرما حرفه
 • 98 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 751220670310201 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
آشپز سنتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپز سنتی حرفه
 • 196 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670060001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
آشپز کشتی درجه2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپز کشتی درجه2 حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670150001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
آشپزي غذاهاي ایتالیایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپزي غذاهاي ایتالیایی حرفه
 • 55 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670050072 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
انتخاب ادویه مناسب براي غذا

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • انتخاب ادویه مناسب براي غذا حرفه
 • 31 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670050061 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تهیه اسنک با نان تست

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهیه اسنک با نان تست حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5120067011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سفره آرایی و چیدمان میز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سفره آرایی و چیدمان میز حرفه
 • 17 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5120067001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
قصاب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قصاب حرفه
 • 930 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751120670370001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
آشپزي مخصوص - روز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپزي مخصوص - روز حرفه
 • 104 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670050121 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پخت انواع پلو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پخت انواع پلو حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5120067012 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تر سازي پیشرفته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تر سازي پیشرفته حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670310191 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تزئین کیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تزئین کیک حرفه
 • 83 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670340011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تهیه نوشیدنی ها

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهیه نوشیدنی ها حرفه
 • 36 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 513220670450011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دسر ساز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دسر ساز حرفه
 • 310 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670240001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سالاد ساز و اردور ساز ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سالاد ساز و اردور ساز ( کار و دانش ) حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5-31/99/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سبزي آرایی ، سفره آرایی و میوه آرایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سبزي آرایی ، سفره آرایی و میوه آرایی حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670060141 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
شکلات ساز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شکلات ساز حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670360001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
شیرینی پز شیرینی هاي خشک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شیرینی پز شیرینی هاي خشک حرفه
 • 260 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670350001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
متصدي کافی شاپ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • متصدي کافی شاپ حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 513220670450002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مدیر بهداشتی بخش غذا ، تغذیه و صنایع غذایی * 0 موجود است

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر بهداشتی بخش غذا ، تغذیه و صنایع غذایی * حرفه
 • 70 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-74/90/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
آشپزي غذاهاي ترکیه اي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپزي غذاهاي ترکیه اي حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670050081 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
آشپزي غذاهاي فوري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپزي غذاهاي فوري حرفه
 • 62 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670050011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
آشپزي غذاهاي محلی آذربایجان شرقی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آشپزي غذاهاي محلی آذربایجان شرقی حرفه
 • 87 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670050091 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
اشپز سنتی ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اشپز سنتی ( کار و دانش ) حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5-31/32/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
اشپزي با مایکروویو *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اشپزي با مایکروویو * حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5-31/94/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پخت دسرهاي سنتی ( فرنی- حلواي ساده و شله زرد )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پخت دسرهاي سنتی ( فرنی- حلواي ساده و شله زرد ) حرفه
 • 17 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7512067003 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پخت شیرینی هاي ساده و بدون فر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پخت شیرینی هاي ساده و بدون فر حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7521067001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پخت غذا با پوشش خمیري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پخت غذا با پوشش خمیري حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670050021 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پخت ماهی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پخت ماهی حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5120067009 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تر سازي مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تر سازي مقدماتی حرفه
 • 59 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670310181 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تهیه انواع سالاد و سس مایونز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهیه انواع سالاد و سس مایونز حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5120067002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تهیه سینی اردور

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهیه سینی اردور حرفه
 • 27 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670050131 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تهیه نوشیدنی هاي سرد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهیه نوشیدنی هاي سرد حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5132067001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تهیه نوشیدنی هاي گرم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهیه نوشیدنی هاي گرم حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 5132067002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
حلوا پزي( آذربایجان شرقی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حلوا پزي( آذربایجان شرقی ) حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670310061 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دسر ساز بین المللی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دسر ساز بین المللی * حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-76/37/1/1 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دسر ساز سنتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دسر ساز سنتی حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670230001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سالاد سازي و اردور سازي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سالاد سازي و اردور سازي حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670050111 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
شیرینی پز بدون فر ( اجاق کار )*

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شیرینی پز بدون فر ( اجاق کار )* حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-76/66/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
شیرینی پز درجه 2 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شیرینی پز درجه 2 ( کار و دانش ) حرفه
 • 332 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-76/65/2/1 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
شیرینی پز شیرینی هاي خشک ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شیرینی پز شیرینی هاي خشک ( کار و دانش ) حرفه
 • 136 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-76/67/1/1 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طباخ آبزیان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طباخ آبزیان حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 512020670470001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کیک پزي بدون فر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازار یاب بیمه حرفه
 • 55 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 751220670310121 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مشاور تغذیه اینترنتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشاور تغذیه اینترنتی حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 224040670010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نظارت بر بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نظارت بر بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی حرفه
 • 61 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 325730670000011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای