صنعت حمل ونقل ریلی

بارگیر و باربند

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • بارگیر و باربند حرفه
  • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 933310140010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای