فرهنگ وهنر ،هنرهای تجسمی

نقاشی روی سفال

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • نقاشی روی سفال حرفه
  • 30 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 731620830020041 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای