فرهنگ و هنر طلا و جواهرسازی

ارزیاب الماس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ارزیاب الماس حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311130790020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تولید ، بازاریابی و فروش جواهرات مهره اي ( محصول محور )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید ، بازاریابی و فروش جواهرات مهره اي ( محصول محور ) حرفه
 • 143 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790320011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
جواهر ساز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جواهر ساز حرفه
 • 530 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790090002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
جواهر ساز سیمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جواهر ساز سیمی حرفه
 • 170 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790260001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
حجم سازی سنگ های نیمه قیمتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حجم سازی سنگ های نیمه قیمتی حرفه
 • 273 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790280001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
حکاکی روي سنگ هاي نیمه قیمتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حکاکی روي سنگ هاي نیمه قیمتی حرفه
 • 19 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7313079001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سازنده زیور آلات سنتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده زیور آلات سنتی حرفه
 • 280 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790130001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح کلاسیک زیورآلات پیشرفته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح کلاسیک زیورآلات پیشرفته حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790340001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح کلاسیک زیورآلات مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح کلاسیک زیورآلات مقدماتی حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790330001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طلا و جواهر ساز ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طلا و جواهر ساز ( کار و دانش ) حرفه
 • 480 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 8-80/10/1/2 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گوهر تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی ( دامله تراش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گوهر تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی ( دامله تراش ) حرفه
 • 338 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790040002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مخراج کار،قلم زن و جواهر نشان بر روي فلزات قیمتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مخراج کار،قلم زن و جواهر نشان بر روي فلزات قیمتی حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790210001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت زیورآلات و تزئینات با خمیر طلا و نقره

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت زیورآلات و تزئینات با خمیر طلا و نقره حرفه
 • 75 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 731320790000011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
گوهرشناسی مروارید و سایر گوهرهاي آلی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گوهرشناسی مروارید و سایر گوهرهاي آلی حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 311130790010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
مدل ساز فلزات قیمتی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدل ساز فلزات قیمتی * حرفه
 • 88 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 7-94/11/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
ریخته گري فلزات قیمتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ریخته گري فلزات قیمتی حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790380001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت حلقه نقره

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت حلقه نقره حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7313079005 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ساخت زنجیر نقره

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت زنجیر نقره حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7313079003 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح طلا و جواهر با رایانه پیشرفته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح طلا و جواهر با رایانه پیشرفته حرفه
 • 190 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790360001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح طلا و جواهر با رایانه مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح طلا و جواهر با رایانه مقدماتی حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790350001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تراش سنگ فیروزه و کریزوکولا

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تراش سنگ فیروزه و کریزوکولا حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790040011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآلات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تعمیرکار فلزات قیمتی و جواهرآلات حرفه
 • 105 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
بازیابی طلا از خاك

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بازیابی طلا از خاك حرفه
 • 75 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790000021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پوشش گر الکتریکی ( آبکار )فلزات قیمتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پوشش گر الکتریکی ( آبکار )فلزات قیمتی حرفه
 • 168 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
جواهرسازي مهره اي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • جواهرسازي مهره اي حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790270001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
حکاکی ونقش برجسته کاري بر روي سنگهاي نیمه قیمتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حکاکی ونقش برجسته کاري بر روي سنگهاي نیمه قیمتی حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790290001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ذوبکاري و ساخت آلیاژهاي فلزات قیمتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ذوبکاري و ساخت آلیاژهاي فلزات قیمتی حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790030011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سازنده مدل هاي مومی طلا و جواهر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده مدل هاي مومی طلا و جواهر حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790100002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طلا ساز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طلا ساز حرفه
 • 480 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
عیار سنج فلزات قیمتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عیار سنج فلزات قیمتی حرفه
 • 118 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790200001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فروشنده طلا و نقره و جواهر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فروشنده طلا و نقره و جواهر حرفه
 • 154 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790320001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فیروزه کوبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فیروزه کوبی حرفه
 • 223 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790310001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گوهر تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی( تراش زاویه )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گوهر تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی( تراش زاویه ) حرفه
 • 257 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گوهر شناس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گوهر شناس حرفه
 • 435 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311130790010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ملیله ساز فلزات قیمتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ملیله ساز فلزات قیمتی حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731320790370002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای