کشاورزی امور زراعی

بسته بندی قارچ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بسته بندی قارچ حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6111062001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تولید قارچ دکمه اي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید قارچ دکمه اي حرفه
 • 25 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6111062006 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرورش دهنده قارچ خوراکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده قارچ خوراکی حرفه
 • 115 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320620050001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تولید کننده نشاء صیفی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده نشاء صیفی حرفه
 • 106 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611120620020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
زعفران کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • زعفران کار حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611120620430001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کشت کار حبوبات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشت کار حبوبات حرفه
 • 111 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611120620040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کشتکار گلخانه هاي هیدروپونیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشتکار گلخانه هاي هیدروپونیک حرفه
 • 283 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611220620030002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پرورش دهنده قارچ دکمه ای

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده قارچ دکمه ای حرفه
 • 165 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320620060001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پرورش دهنده قارچ صدفی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده قارچ صدفی حرفه
 • 115 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320620040001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پرورش زعفران در گلدان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش زعفران در گلدان حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6111062005 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تولید کننده نباتات علوفه اي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده نباتات علوفه اي حرفه
 • 194 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611120620100001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
زراعت کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • زراعت کار حرفه
 • 114 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611120620210001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کشتکار گلخانه هاي خاکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشتکار گلخانه هاي خاکی حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611220620050001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تولید قارچ صدفی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید قارچ صدفی حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6111062002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تولید کننده جوانه هاي خوراکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده جوانه هاي خوراکی حرفه
 • 113 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611120620080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراح و مجري احداث گلخانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و مجري احداث گلخانه حرفه
 • 172 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320620610001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
فروشنده سموم دفع آفات نباتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فروشنده سموم دفع آفات نباتی حرفه
 • 103 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611120620030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کشت گلخانه اي زعفران ( فوگ پونیک )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشت گلخانه اي زعفران ( فوگ پونیک ) حرفه
 • 95 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611120620430011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کشتکار گلخانه اي خیار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کشتکار گلخانه اي خیار حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611220620050031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مجري احداث و طراحی گلخانه هاي کشت خاکی و کشت بدون خاك

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مجري احداث و طراحی گلخانه هاي کشت خاکی و کشت بدون خاك حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611120620930001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی حرفه
 • 480 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 131130620010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای