کشاورزی زیست فناوری

کاربری دستگاه (ELISA)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربری دستگاه (ELISA) حرفه
 • 84 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990000021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آزمایشگر ارشد تشخیص مولکولی مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگر ارشد تشخیص مولکولی مقدماتی حرفه
 • 243 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990220001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990170001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک حرفه
 • 260 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990200001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراحی پرایمر و اصول PCR

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی پرایمر و اصول PCR حرفه
 • 73 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990110031 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای