کشاورزی زیست فناوری

کاربری دستگاه (ELISA)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربری دستگاه (ELISA) حرفه
 • 84 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990000021 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آزمایشگر PCR-RT.PCR

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگر PCR-RT.PCR حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990110021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
آزمایشگر ارشد تشخیص مولکولی مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگر ارشد تشخیص مولکولی مقدماتی حرفه
 • 243 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990220001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی حرفه
 • 110 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990170001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک حرفه
 • 260 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990200001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
فن ورز کنترل کیفی در آزمایشگاه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز کنترل کیفی در آزمایشگاه حرفه
 • 107 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990050001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
طراحی پرایمر و اصول PCR

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی پرایمر و اصول PCR حرفه
 • 73 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990110031 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
فن ورز پذیرش و نمونه گیري در آزمایشگاه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز پذیرش و نمونه گیري در آزمایشگاه حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990020021 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربر پِژوهش درعلوم پایه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربر پِژوهش درعلوم پایه حرفه
 • 241 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990210001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربري پایگاه هاي علوم زیستی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربري پایگاه هاي علوم زیستی حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990020031 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فن ورز تکنیک هاي نوین علوم زیستی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز تکنیک هاي نوین علوم زیستی حرفه
 • 265 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تخلیصRNA‘DNA و سنتز CDNA

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تخلیصRNA‘DNA و سنتز CDNA حرفه
 • 67 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990020011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فن ورز ازمایشگاه asp-tarmapcr touch down pcr.pcr

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز ازمایشگاه asp-tarmapcr touch down pcr.pcr حرفه
 • 101 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990110001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
فن ورز کشت بافت گیاهی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز کشت بافت گیاهی حرفه
 • 186 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاربري دستگاه Real time PCR

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاربري دستگاه Real time PCR حرفه
 • 62 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 213140990110011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای