کشاورزی امور باغی

آبیاری باغات و مزارع

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آبیاری باغات و مزارع حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320610150151 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
باغبان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • باغبان حرفه
 • 116 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320610150001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پرورش دهنده گل محمدي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده گل محمدي حرفه
 • 92 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320610330001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرورش گیاهان آپارتمانی در منزل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش گیاهان آپارتمانی در منزل حرفه
 • 67 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320610620011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیوند زنی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیوند زنی حرفه
 • 17 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6113061006 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تکثیر گل در گلدان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکثیر گل در گلدان حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6111061002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تکثیر و پرورش گل هاي آپارتمانی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکثیر و پرورش گل هاي آپارتمانی حرفه
 • 347 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320610740002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تولید کننده تراریوم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده تراریوم حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611220611240001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
عطرساز عطر گل های طبیعی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عطرساز عطر گل های طبیعی حرفه
 • 199 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611220611230001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مدیریت پرورش گل در گلخانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت پرورش گل در گلخانه حرفه
 • 53 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611220610380071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
هرس کردن درختان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • هرس کردن درختان حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6113061002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تکنسین ماهر کلینیک گیاه پزشکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکنسین ماهر کلینیک گیاه پزشکی حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 314230610060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تولید کننده بونساي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تولید کننده بونساي حرفه
 • 280 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320611190001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پرورش دهنده گل درفضاي آزاد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده گل درفضاي آزاد حرفه
 • 158 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320610820002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پرورش دهنده مرکبات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پرورش دهنده مرکبات حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611220610080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پیوند زن درختان باغی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیوند زن درختان باغی حرفه
 • 78 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320610150171 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مبارزه با آفات و بیماري هاي درخت خرما

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مبارزه با آفات و بیماري هاي درخت خرما حرفه
 • 280 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611220610060011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای