کشاورزی امور باغی

آبیاری باغات و مزارع

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آبیاری باغات و مزارع حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320610150151 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
باغبان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • باغبان حرفه
 • 116 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611320610150001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
پیوند زنی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیوند زنی حرفه
 • 17 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6113061006 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تکثیر گل در گلدان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکثیر گل در گلدان حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 6111061002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
عطرساز عطر گل های طبیعی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عطرساز عطر گل های طبیعی حرفه
 • 199 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 611220611230001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای