صنعت صنایع نساجی

بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگی حرفه
 • 265 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820270010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
چله بند- چله گذار *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چله بند- چله گذار * حرفه
 • 197 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-53/23/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
چاپ پارچه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چاپ پارچه حرفه
 • 135 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732220270010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارور قالیباف ماشینی (فرش باف ماشینی) *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور قالیباف ماشینی (فرش باف ماشینی) * حرفه
 • 600 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 54/61/1/2 - 7 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بافنده ماشینهاي بافندگی چند ماکویی و ژاکارد

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافنده ماشینهاي بافندگی چند ماکویی و ژاکارد حرفه
 • 239 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 815220270030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارور چاپ روتاری

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور چاپ روتاری حرفه
 • 400 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732220270050001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارور چاپ سیلک اسکرین

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور چاپ سیلک اسکرین حرفه
 • 126 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732220270030001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
بافنده پوشاك نوزاد و کودکان زیر 10 سال با دستگاه بافندگی خانگی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • بافنده پوشاك نوزاد و کودکان زیر 10 سال با دستگاه بافندگی خانگی حرفه
 • 260 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820270020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای