فرهنگ وهنر صنایع دستی(چوب،فلز،سفال،چاپ،سنگ،شیشه،چرم)

آیینه کاری

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آیینه کاری حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7315077001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تراشکار شیشه و کریستال درجه 2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تراشکار شیشه و کریستال درجه 2 حرفه
 • 282 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731520770050001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
چلنگر (آهنگر دستی)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چلنگر (آهنگر دستی) حرفه
 • 439 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920770060001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
حجم ساز با خمیر سنگ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حجم ساز با خمیر سنگ حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 712320770080001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
حکاك روي فلز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حکاك روي فلز حرفه
 • 144 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721320770010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کنده کار روي سفال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کنده کار روي سفال حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731420770090001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
معرق منبت کار صدف و چوب درجه2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معرق منبت کار صدف و چوب درجه2 حرفه
 • 136 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720770090001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
حجم ساز روی شیشه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حجم ساز روی شیشه حرفه
 • 215 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731520770060001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
حکاك چرم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • حکاك چرم حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753620770030001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
دوخت کیف چرمی دست دوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوخت کیف چرمی دست دوز حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7536077001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ساخت زیورآلات چرمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت زیورآلات چرمی حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7536077004 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ساخت زیورآلات ساده چوبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ساخت زیورآلات ساده چوبی حرفه
 • 17 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7317075002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سازنده تولیدات چرمی دست دوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده تولیدات چرمی دست دوز حرفه
 • 158 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753620770010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سازنده چینی و سرامیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده چینی و سرامیک حرفه
 • 113 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731420770040001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سازنده زیورآلات چرمی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده زیورآلات چرمی حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753620770070001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سوخت نگار چوب و نی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سوخت نگار چوب و نی حرفه
 • 128 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720770060001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
شیشه گر دستی درجه2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شیشه گر دستی درجه2 حرفه
 • 375 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731520770090001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
قلمزن فلز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قلمزن فلز حرفه
 • 436 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920770080002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
منبت کار چوب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • منبت کار چوب حرفه
 • 500 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720770010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
میناکار خانه بندي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • میناکار خانه بندي حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721320770050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
زیر ساخت کار مینا

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • زیر ساخت کار مینا حرفه
 • 521 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721320770040001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سازنده تولیدات تلفیقی چوب وچرم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده تولیدات تلفیقی چوب وچرم حرفه
 • 131 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753620770040001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سازنده زیورآلات چوبی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده زیورآلات چوبی حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720770100001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سازنده کاشی مینایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده کاشی مینایی حرفه
 • 418 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731420770070001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سنگ چین ( تابلو سنگ )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سنگ چین ( تابلو سنگ ) حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920770010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
قلم زنی روي مس و برنج باطرح هاي سنتی ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قلم زنی روي مس و برنج باطرح هاي سنتی ساده حرفه
 • 21 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7213077002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
محرق کار ساقه گندم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • محرق کار ساقه گندم حرفه
 • 100ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720770050001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مسگري تزیینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسگري تزیینی حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7213077001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مشبک کار چوب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشبک کار چوب حرفه
 • 173 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720770020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مشبک کار فلز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مشبک کار فلز حرفه
 • 159 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721320770100001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
معرق کار چوب ( هنري )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معرق کار چوب ( هنري ) حرفه
 • 466 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720770030001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
معرق کار کاشی و سرامیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معرق کار کاشی و سرامیک حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731420770100001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
معرق کاشی شکسته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معرق کاشی شکسته حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7314077001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
معرق منبت کار صدف و چوب درجه1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معرق منبت کار صدف و چوب درجه1 حرفه
 • 64ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731720770080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نقاشی روي چرم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نقاشی روي چرم حرفه
 • 310 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620770020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سفالگري ساده بدون چرخ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سفالگري ساده بدون چرخ حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7314077002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سوخت نگار چرم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سوخت نگار چرم حرفه
 • 163 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753620770080001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سوخت نگاري روي چرم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سوخت نگاري روي چرم حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7536077003 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کاغذ ساز دستی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاغذ ساز دستی حرفه
 • 129 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 732320770010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
معرق کار شیشه ( به روش فیوزینگ )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معرق کار شیشه ( به روش فیوزینگ ) حرفه
 • 700 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731520770110001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
ملیله ساز نقره ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ملیله ساز نقره ( کار و دانش ) حرفه
 • 168 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 8-80/55/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
موزاییک کاشی و سرامیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • موزاییک کاشی و سرامیک حرفه
 • 208 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 731420770050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح کفش

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح کفش حرفه
 • 114 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753620770100001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
طراحی سنتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی سنتی حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731620830020011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
معرق کار چرم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معرق کار چرم حرفه
 • 109 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753620770020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مینا کار سفال

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مینا کار سفال حرفه
 • 430 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 731420770020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
میناکار نقاشی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • میناکار نقاشی حرفه
 • 515 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 721320770030001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای