صنعت حمل ونقل زمینی

اپراتور بکهو

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اپراتور بکهو حرفه
 • 136 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 834220130070001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
اپراتور بیل مکانیکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اپراتور بیل مکانیکی حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 834220130090001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
اپراتور جرثقیل برجی ( تاورکرین )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اپراتور جرثقیل برجی ( تاورکرین ) حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 834320130130002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اپراتور جرثقیل سقفی پوش باتومی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اپراتور جرثقیل سقفی پوش باتومی حرفه
 • 96 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 834320130140001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تحلیلگر ترافیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تحلیلگر ترافیک حرفه
 • 64 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 216440130000011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
رانندگی مسافري( مقدماتی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رانندگی مسافري( مقدماتی ) حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 833120130030011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول حفاظت بارهاي ترافیکی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول حفاظت بارهاي ترافیکی حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 432320130110001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اپراتور لودر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اپراتور لودر حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 834220130190001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
باز بینی فنی ماشین آلات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • باز بینی فنی ماشین آلات حرفه
 • 200 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311530130010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سیم بکسل انداز جرثقال ( ریگر جرثقال )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سیم بکسل انداز جرثقال ( ریگر جرثقال ) حرفه
 • 136 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 834320130040002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر حمل ونقل زمینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر حمل ونقل زمینی حرفه
 • 102 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 132440130010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مهارت هاي تکمیلی رانندگی پس از اخذ گواهینامه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهارت هاي تکمیلی رانندگی پس از اخذ گواهینامه حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 832220130000091 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مونتاژ کار جرثقیل برجی ( تاور کرین )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مونتاژ کار جرثقیل برجی ( تاور کرین ) حرفه
 • 134 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 834320130060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اصول و تکنیکهاي رانندگی تدافعی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اصول و تکنیکهاي رانندگی تدافعی حرفه
 • 24 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 832220130000011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارور جرثقیل ماشینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور جرثقیل ماشینی حرفه
 • 479 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 834320130050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اپراتور جرثقیل سقفی کابین دار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اپراتور جرثقیل سقفی کابین دار حرفه
 • 165 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 834320130150001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اصول ایمنی ترافیک، مهارتهاي تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر برون شهري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اصول ایمنی ترافیک، مهارتهاي تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر برون شهري حرفه
 • 8 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 832220130000071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اپراتور پمپ بتن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اپراتور پمپ بتن حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 833220130060001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اپراتور جرثقیل

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اپراتور جرثقیل حرفه
 • 120 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 834320130120002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اپراتور لیفتراك

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اپراتور لیفتراك حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 834420140010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اصول ایمنی ترافیک ، مهارتهاي تکمیلی رانندگی با موتورسیکلت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اصول ایمنی ترافیک ، مهارتهاي تکمیلی رانندگی با موتورسیکلت حرفه
 • 16 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 832120130000011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
اصول ایمنی ترافیک، مهارتهاي تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر درون شهري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • اصول ایمنی ترافیک، مهارتهاي تکمیلی و رانندگی تدافعی در معابر درون شهري حرفه
 • 8 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 832220130000061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
رانندگی باري( مقدماتی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رانندگی باري( مقدماتی ) حرفه
 • 42 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 833220130170011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای