صنعت مدیریت صنایع

طراحی کارخانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی کارخانه حرفه
 • 54 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370120011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کنترلر کیفیت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کنترلر کیفیت حرفه
 • 150 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311930370050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر برنامه ریزي و کنترل تولید

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر برنامه ریزي و کنترل تولید حرفه
 • 230 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 132140370030001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
فن ورز تضمین کیفیت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فن ورز تضمین کیفیت حرفه
 • 370 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311930370010001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مدیر تضمین کیفیت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر تضمین کیفیت حرفه
 • 111 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370050001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت بهره وری

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت بهره وری حرفه
 • 55 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370050051 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ICB

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ICB حرفه
 • 60 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370060041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مسئول کنترل پروژه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مسئول کنترل پروژه حرفه
 • 114 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370060001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
آمادگی ورود به بازار کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • آمادگی ورود به بازار کار حرفه
 • 117 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 333930370000011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
انتقال تکنولوژي در بنگاه صنعتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • انتقال تکنولوژي در بنگاه صنعتی حرفه
 • 46 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 122340370010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برنامه ریزي پروژه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه ریزي پروژه حرفه
 • 94 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370060071 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیاده سازي سیستم تولید ناب

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیاده سازي سیستم تولید ناب حرفه
 • 36 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 132140370010011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع TQM

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پیاده سازي مدیریت کیفیت جامع TQM حرفه
 • 75 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370050011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA حرفه
 • 58 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370080011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تفکر سیستمی در سازمان ها

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تفکر سیستمی در سازمان ها حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370050061 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرپرست سیستم نگهداري و تعمیرات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرپرست سیستم نگهداري و تعمیرات حرفه
 • 290 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی سیستم یکپارچه مدیریت (IMS)

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی سیستم یکپارچه مدیریت (IMS) حرفه
 • 90 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370050021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارشناس تضمین کیفیت

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارشناس تضمین کیفیت حرفه
 • 154 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 242140370040001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
مدیریت تولید و عملیات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت تولید و عملیات حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 132140370010021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA ENTERPRISE

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA ENTERPRISE حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370060011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مهندسی صنایع و سیستم

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهندسی صنایع و سیستم حرفه
 • 432 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370080001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی(3 OPM )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی(3 OPM ) حرفه
 • 85 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 242140370010081 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
برنامه ریزي استراتژیک با روش SWOT

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • برنامه ریزي استراتژیک با روش SWOT حرفه
 • 37 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 242140370010021 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
تهیه و تدوین طرح کسب و کار

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تهیه و تدوین طرح کسب و کار حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370120041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سرپرست انبار عمومی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرپرست انبار عمومی حرفه
 • 220 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 432120370010001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراحی و بهبود محصولات به روش QFD

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراحی و بهبود محصولات به روش QFD حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 132140370020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیر امور مهندسی و تعمیرات

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیر امور مهندسی و تعمیرات حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت پروژه بر اساس الگوي pmbok

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت پروژه بر اساس الگوي pmbok حرفه
 • 42 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370060052 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA PROJECT PLANNER

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA PROJECT PLANNER حرفه
 • 40 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 214140370060031 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
ممیزي سیستم هاي مدیریتی بر اساس 2011- ISO 19011

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ممیزي سیستم هاي مدیریتی بر اساس 2011- ISO 19011 حرفه
 • 50 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 311930370080011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای