صنعت معدن

فراور سنگ ها *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • فراور سنگ ها * حرفه
 • 720 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 20/99/1/2 - 8 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارور دستگاه حفاري *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور دستگاه حفاري * حرفه
 • 246 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-13/89/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
معدن کار عمومی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معدن کار عمومی حرفه
 • 400 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 931120390040001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
معدن کار عمومی *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • معدن کار عمومی حرفه
 • 400 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 931120390040001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارگر استخراج زغال *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارگر استخراج زغال * حرفه
 • 222 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 11/49/1/2 - 7 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارور آتشکاری در معدن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور آتشکاری در معدن حرفه
 • 128 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 754220390020001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
لق گیر *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لق گیر * حرفه
 • 107 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-11/98/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کارور دستگاه حفاري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کارور دستگاه حفاري حرفه
 • 246 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 811220390130001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
لق گیر

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • لق گیر حرفه
 • 107 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 811120390290001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای