فرهنگ و هنر فرش

قالی باف درجه 2 (کار و دانش)

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • قالی باف درجه 2 (کار و دانش) حرفه
  • 450 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 54/57/2/3 - 7 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای