کشاورزی منابع طبیعی (جنگل، مرتع، آبخیز، بیابان)

شناسایی و بهره داری محصولات فرعی جنگل و مرتع

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • شناسایی و بهره داری محصولات فرعی جنگل و مرتع حرفه
  • 92 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 314330710160011 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارور دستگاه GPS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • کارور دستگاه GPS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی حرفه
  • 101 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 213340710040001 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار ArcGIS در کشاورزی

آموزش مهارت به صورت بر خط

  • کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار ArcGIS در کشاورزی حرفه
  • 49 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
  • 213340710070281 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای