فرهنگ و هنر صنایع دستی (دوختهای سنتی)

ابریشم دوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ابریشم دوز حرفه
 • 468 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810040002 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
تکه دوزی با چرخ *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکه دوزی با چرخ * حرفه
 • 131 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 95/69/2/3 - 7 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
خیاط لباس های سنتی ترکمن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خیاط لباس های سنتی ترکمن حرفه
 • 84 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 91/92/1/2 - 7 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
سوزن دوز سنتی خاص مناطق

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سوزن دوز سنتی خاص مناطق حرفه
 • 146 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810470001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
عروسک دوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • عروسک دوز حرفه
 • 320 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810180001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پارچه ساز تزیینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پارچه ساز تزیینی حرفه
 • 91 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810160001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تکه دوز و مرصع دوز با دست

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکه دوز و مرصع دوز با دست حرفه
 • 180 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 731820810020002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
چاپ باتیک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چاپ باتیک حرفه
 • 179 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810410001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
چهل تکه دوز با ماشین پیشرفته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چهل تکه دوز با ماشین پیشرفته حرفه
 • 188 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810260001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
خیاط لباس های سنتی بلوچ *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خیاط لباس های سنتی بلوچ * حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 91/81/1/1 - 7 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
خیاط لباس های سنتی لری

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خیاط لباس های سنتی لری حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 91/91/1/2 - 7 کد استاندارد آموزشی فنی و حرفه ای
دوزنده لباس محلی بلوچی مردانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس محلی بلوچی مردانه حرفه
 • 145 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753120810100001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دوزنده لباس محلی زنان قشقایی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس محلی زنان قشقایی حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753120810150001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دوزنده لباسهاي سنتی مازندران ( جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباسهاي سنتی مازندران ( جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان ) حرفه
 • 76 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753120810030001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دوزنده و تزئین کار لباس

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده و تزئین کار لباس حرفه
 • 193 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810420001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
روبان دوزي ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • روبان دوزي ساده حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318081009 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سرمه دوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرمه دوز حرفه
 • 217 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810210002 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سوخت نگار پارچه ( پیشرفته )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سوخت نگار پارچه ( پیشرفته ) حرفه
 • 119 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810110001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سوزن دوزي سنتی اصفهان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سوزن دوزي سنتی اصفهان حرفه
 • 185 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810280001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ممقان دوزي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ممقان دوزي حرفه
 • 105 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 731820810040131 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
نمدمال( کچه دوزي ) مرطوب و خشک ( سوزنی )مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نمدمال( کچه دوزي ) مرطوب و خشک ( سوزنی )مقدماتی حرفه
 • 113 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 731820810170001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
هویه کار پارچه درجه1

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • هویه کار پارچه درجه1 حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 731820810540001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
طراح و نقاش روي پارچه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • طراح و نقاش روي پارچه حرفه
 • 130 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 731820810510001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
قلاب دوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • قلاب دوز حرفه
 • 252 ساعت مدت دوره ی نظری وعملی
 • 731820810560001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی وحرفه ای
چهل تکه دوز با دست

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چهل تکه دوز با دست حرفه
 • 260 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810030002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
شماره دوزي یک طرح ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • شماره دوزي یک طرح ساده حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318081007 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گلدوز ماشینی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گلدوز ماشینی حرفه
 • 186 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810610001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
ملیله دوزي ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • ملیله دوزي ساده حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318081006 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پته دوز ( فطه دوز یا سلسله دوز )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پته دوز ( فطه دوز یا سلسله دوز ) حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810190002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پته قلمکار اصفهان

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پته قلمکار اصفهان حرفه
 • 117 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810370001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
خامه دوز سیستان( خمک دوزي یا سفیددوزي )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خامه دوز سیستان( خمک دوزي یا سفیددوزي ) حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 731820810070001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
سوزن دوز سنتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سوزن دوز سنتی حرفه
 • 142 ساعت مدت دوره نظری و عملی
 • 731820810460001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی و حرفه ای
کچه دوزي ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کچه دوزي ساده حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318081008 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گلدوز دستی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گلدوز دستی حرفه
 • 160 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810600002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پته دوزي یک طرح ساده بته جقه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پته دوزي یک طرح ساده بته جقه حرفه
 • 18 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318081001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پریوار دوز ( پلیوار دوز )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پریوار دوز ( پلیوار دوز ) حرفه
 • 111 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810150001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
پولک و منجوق دوز ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • پولک و منجوق دوز ( کار و دانش ) حرفه
 • 75 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-95/68/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تکه دوزي یک طرح ساده با دست

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تکه دوزي یک طرح ساده با دست حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318081002 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
تلفیق دوخت هاي سنتی و مدرن

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • تلفیق دوخت هاي سنتی و مدرن حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318081011 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
چهل تکه دوز با ماشین مقدماتی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چهل تکه دوز با ماشین مقدماتی حرفه
 • 144 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810250001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
چهل تکه دوزي ساده با دست

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • چهل تکه دوزي ساده با دست حرفه
 • 20 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318081003 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
خیاط لباس زنان و مردان بختیاري *

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خیاط لباس زنان و مردان بختیاري * حرفه
 • 188 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-91/93/1/2 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
خیاط لباس هاي سنتی مازندران ( جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • خیاط لباس هاي سنتی مازندران ( جوکه ، شاته ، تنگ ، تنبان ) حرفه
 • 76 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-91/98/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
درویش دوزي( تفرشی دوزي )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • درویش دوزي( تفرشی دوزي ) حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810040121 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دوزنده لباس محلی آذري زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس محلی آذري زنانه حرفه
 • 260 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753120810180001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دوزنده لباس محلی بختیاري زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس محلی بختیاري زنانه حرفه
 • 210 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753120810040001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دوزنده لباس محلی بلوچی زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس محلی بلوچی زنانه حرفه
 • 250 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753120810060001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دوزنده لباس محلی بندري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس محلی بندري حرفه
 • 375 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753120810070001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دوزنده لباس محلی کردي زنانه

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس محلی کردي زنانه حرفه
 • 240ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753120810110001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دوزنده لباس محلی گیلک

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس محلی گیلک حرفه
 • 300 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753120810130001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
دوزنده لباس هاي سنتی لري

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • دوزنده لباس هاي سنتی لري حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 753120810020001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
روبان دوزي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • روبان دوزي حرفه
 • 140 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810000011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
رودوز سنتی الحاقی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رودوز سنتی الحاقی حرفه
 • 121 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
رودوز سنتی درجه 1 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رودوز سنتی درجه 1 ( کار و دانش ) حرفه
 • 240 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-95/65/1/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
رودوز سنتی درجه 2 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • رودوز سنتی درجه 2 ( کار و دانش ) حرفه
 • 162 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-95/65/2/2 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سازنده دوخت هاي سنتی تلفیقی

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سازنده دوخت هاي سنتی تلفیقی حرفه
 • 310 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810440001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سرمه دوز درجه 1 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرمه دوز درجه 1 ( کار و دانش ) حرفه
 • 164 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-95/90/1/2 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سرمه دوز درجه 2 ( کار و دانش )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سرمه دوز درجه 2 ( کار و دانش ) حرفه
 • 166 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7-95/90/2/2 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سکه دوز بلوچ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سکه دوز بلوچ حرفه
 • 127 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810220001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سوخت نگار پارچه ( مقدماتی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سوخت نگار پارچه ( مقدماتی ) حرفه
 • 82 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810120001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
سوزن دوز بلوچ

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • سوزن دوز بلوچ حرفه
 • 152 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810200001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
کاموا و کوبلن دوزي طرح هاي ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • کاموا و کوبلن دوزي طرح هاي ساده حرفه
 • 15 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318081004 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گلابتون دوز( کمه دوز )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گلابتون دوز( کمه دوز ) حرفه
 • 165 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810000041 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گلدوز سه بعدي ( برزیلی )

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گلدوز سه بعدي ( برزیلی ) حرفه
 • 202 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810300001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
گلدوزي اولیه یک گل و طرح ساده

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • گلدوزي اولیه یک گل و طرح ساده حرفه
 • 10 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 7318081005 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مرصع دوزي

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مرصع دوزي حرفه
 • 87 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810020011 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
نمدمال( کچه دوزي ) مرطوب و خشک ( سوزنی )پیشرفته

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • نمدمال( کچه دوزي ) مرطوب و خشک ( سوزنی )پیشرفته حرفه
 • 178 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810290001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
هویه کار پارچه درجه2

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • هویه کار پارچه درجه2 حرفه
 • 100 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810620001 کد استاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مانکن ساز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مانکن ساز حرفه
 • 560 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731920810010001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای
مهره هاي تزیینی و پولک و منجوق دوز

آموزش مهارت به صورت بر خط

 • مهره هاي تزیینی و پولک و منجوق دوز حرفه
 • 80 ساعت مدت دوره ی نظری و عملی
 • 731820810660001 کداستاندارد آموزشی سازمان فنی حرفه ای